ผลของกลุ่มจิตสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้นำนักศึกษาพยาบาล

Authors

  • วรรณา คงสุริยะนาวิน
  • เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ

Abstract

การวิจัยแบบกึ่งทดลองชนิดกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการส่งเสริมสุขภาพจิตของกลุ่มผู้นำนักศึกษาพยาบาลโดยใช้กลุ่มจิตสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้นำนักศึกษาพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 37 คน เครื่องมือวิจัยประกอกด้วย แบบบันทึกส่วนบุคคล และแบบประเมินสุขภาพจิตของคนไทย ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีความเที่ยงตรงสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ 0.84 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบความแตกต่างของคะแนนปัญหาสุขภาพจิตก่อนและหลังการร่วมกิจกรรมด้วย pair t-test ที่ระดับนัยสำคัญที่ .05

ผลการวิจัยพบว่า ผู้นำนักศึกษาพยาบาล มีระดับสุขภาพจิตโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติคะแนนปัญหาสุขภาพจิตโดยรวมหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มจิตสัมพันธ์ของผู้นำนักศึกษาพยาบาลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 คะแนนรายด้านเกี่ยวกับปัญหาอาการทางกาย อาการซึมเศร้า อาการทางจิต และปัญหาการปรับตัวด้านสังคม ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้คือ ควรให้นักศึกษาพยาบาลทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มจิตสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและช่วยให้สามารถปรับตัวกับการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้ดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ : กิจกรรมกลุ่มจิตสัมพันธ์, การส่งเสริมสุขภาพจิต, ผู้นำนักศึกษาพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-14

How to Cite

1.
คงสุริยะนาวิน ว, จิรธรรมคุณ เ. ผลของกลุ่มจิตสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้นำนักศึกษาพยาบาล. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2022 Nov. 28];26(s):128. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2753

Issue

Section

Research Reports