พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูงอายุโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Authors

  • วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์
  • วีนัส ลีฬหกุล
  • พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
  • วัฒนา พันธุ์ศักดิ์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สูงอายุจำนวน 123 คนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และประเมินภาวะเสี่ยงทางสุขภาพได้แก่ ค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอวและความดันโลหิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา สถิติไคสแคร์ (Chi-square test)สถิติที (t-test) และสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlationcoefficient)

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีแต่พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการรับประทานอาหารอยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างมีภาวะเสี่ยงทางสุขภาพด้านน้ำหนักเกินและอ้วน อ้วนลงพุง และความดันโลหิตสูงร้อยละ67.5, 46.3 และ 23.6 ตามลำดับ และพบว่าพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูงอายุเพศหญิงและชายไม่แตกต่างกัน ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพกับภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ยกเว้นพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านสุขภาพจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์ทางลบกับความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = -.20, p < .05)

ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ควรมีการจัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการรับประทานอาหาร การลดน้ำหนักและลดความดันโลหิต เพื่อลดภาวะเสี่ยงทางสุขภาพให้กับผู้สูงอายุกลุ่มนี้

คำสำคัญ: พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
วิโรจน์รัตน์ ว, ลีฬหกุล ว, คุ้มทวีพร พ, พันธุ์ศักดิ์ ว. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูงอายุโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. JTNMC [Internet]. 2012 Sep. 14 [cited 2023 Dec. 9];26(s):140. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2754

Issue

Section

Research Articles