ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ในประเทศไทย

Main Article Content

ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
ดร.กฤษดา แสวงดี*

Abstract

วารสารสภาการพยาบาล The Thai Journal of Nursing Council

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ศรีสุพรรณด, แสวงดี*ด. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ในประเทศไทย. TJNC [Internet]. 2012Sep.14 [cited 2020Feb.20];27(1):5. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2756
Section
บทความวิชาการ