ปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาวัยรุ่นและทารกเกิดก่อนกำหนด

  • ขวัญจิต เพ็งแป้น

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาลักษณะการปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาวัยรุ่นและทารกเกิดก่อนกำหนด กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาวัยรุ่นและทารกเกิดก่อนกำหนดเลือกแบบสะดวก จำนวน 63 คู่ รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสังเกตปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาวัยรุ่นและทารกเกิดก่อนกำหนด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า ปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาวัยรุ่นและทารกเกิดก่อนกำหนดอยู่ในระดับมาก (X= 21.87, SD = 1.88) พฤติกรรมของมารดาวัยรุ่นและทารกเกิดก่อนกำหนดจำแนกตามระยะของการให้นมอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ระยะ

ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาวัยรุ่นและทารกเกิดก่อนกำหนด และจัดทำคู่มือ หรือโปรแกรมการสอนมารดาวัยรุ่นให้มีความรู้และความเข้าใจ โดยเน้นให้เห็นความสำคัญของการสื่อสารระหว่างมารดาและทารก และการตอบสนองที่ถูกต้องต่อสื่อสัญญาณความไม่สุขสบายของทารก เพื่อให้ทารกมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมต่อไป

คำสำคัญ: มารดาวัยรุ่น ทารกเกิดก่อนกำหนด ปฏิสัมพันธ์ขณะให้นม

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2012-09-14
How to Cite
1.
เพ็งแป้นข. ปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาวัยรุ่นและทารกเกิดก่อนกำหนด. TJNC [Internet]. 2012Sep.14 [cited 2020Aug.12];27(1):63. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2761