ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการดูดกลืนต่อความรู้ในการกระตุ้นการดูดกลืน ของมารดาและความสามารถในการดูดนมของทารกเกิดก่อนกำหนด

  • จารุวรรณ สุขนิธิ
  • วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์
  • ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ
  • วิไล เลิศธรรมเทวี

Abstract

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบความรู้ในการกระตุ้นการดูดกลืนของมารดาและความสามารถในการดูดนมของทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีอายุครรภ์28-36 สัปดาห์ และรับการรักษาในหน่วยงานทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาที่ไม่มีประสบการณ์ในการกระตุ้นการดูดกลืน และทารกเกิดก่อนกำหนดมีนํ้าหนักตัวเหมาะสมกับอายุครรภ์ ได้รับนมทางสายให้อาหารและเริ่มให้ดูดนมทางปากได้ จำนวน 34 คู่ แบ่งเป็นกลุ่มละ 17 คู่ กลุ่มทดลองคือ มารดาที่ได้รับโปรแกรมการสอนการกระตุ้นการดูดกลืนเป็นรายบุคคล โดยการชมสื่อคอมพิวเตอร์ การสาธิตให้มารดาฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลองและบุตรของมารดา แจกแผ่นพับ หลังจากนั้นให้มารดากระตุ้นการดูดกลืนกับบุตร 10 วัน กลุ่มควบคุมคือ มารดาที่ได้รับข้อมูลตามปกติและแผ่นพับเรื่อง “คุณแม่จะดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับนมทางสายให้อาหารอย่างไร”เก็บข้อมูลโดยใช้ แบบบันทึกอัตราการดูดนมและปริมาณนมที่ดูดได้, แบบสอบถามความรู้เรื่องการกระตุ้นการดูดกลืนในทารกเกิดก่อนกำหนด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ pairedt-test และ analysis of covariance

ผลการวิจัยพบว่า มารดากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการกระตุ้นการดูดกลืนหลังได้รับโปรแกรมมากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.01) และทารกเกิดก่อนกำหนดกลุ่มทดลองมีอัตราการดูดนมเร็วกว่า และปริมาณนมที่ดูดได้มากกว่ากลุ่มควบคุม หลังได้รับการกระตุ้นการดูดกลืนจากมารดาได้ 5 วันและ 10 วันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.01)

ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าควรนำโปรแกรมนี้ไปใช้กับมารดาของทารกเกิดก่อนกำหนดเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดนมของทารกต่อไป

คำสำคัญ: โปรแกรม การกระตุ้นการดูดกลืน ความรู้ของมารดา ความสามารถในการดูดนมของทารกเกิดก่อนกำหนด

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2012-09-14
How to Cite
1.
สุขนิธิจ, ธรรมพนิชวัฒน์ว, วิเชียรเจริญไ, เลิศธรรมเทวีว. ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการดูดกลืนต่อความรู้ในการกระตุ้นการดูดกลืน ของมารดาและความสามารถในการดูดนมของทารกเกิดก่อนกำหนด. TJNC [Internet]. 2012Sep.14 [cited 2021May18];27(1):78. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2762