ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภค อาหาร และค่าดัชนีมวลกายของพระภิกษุสูงอายุที่มีภาวะอ้วน

  • วัฒนพล ติ่งซุ่ยกุล บัวแก้ว
  • วารี กังใจ
  • พรชัย จูลเมตต์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และค่าดัชนีมวลกายของพระภิกษุสูงอายุที่มีภาวะอ้วน กลุ่มตัวอย่าง คือ พระภิกษุสูงอายุที่มีภาวะอ้วนที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 52 รูปสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 26 รูป กลุ่มทดลองได้รับกิจกรรมตามโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเอง กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าไคสแควร์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (repeated measuredanalysis of variance) และทดสอบด้วยนิว แมน-คูลส์

ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มทดลองแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลดีกว่าระยะก่อนการทดลอง และดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01)และพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารและค่าดัชนีมวลกาย (p < .001)

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ ควรส่งเสริมให้มีการนำโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองนี้ไปใช้กับพระภิกษุสูงอายุที่มีภาวะอ้วนต่อไป

คำสำคัญ: การส่งเสริมการจัดการด้วยตนเอง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ค่าดัชนีมวลกายพระภิกษุสูงอายุ ภาวะอ้วน

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2012-09-14
How to Cite
1.
ติ่งซุ่ยกุล บัวแก้วว, กังใจว, จูลเมตต์พ. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภค อาหาร และค่าดัชนีมวลกายของพระภิกษุสูงอายุที่มีภาวะอ้วน. TJNC [Internet]. 2012Sep.14 [cited 2020Aug.12];27(1):92. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2763