การวิจัยทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม: แนวคิดและประสบการณ์

Authors

  • ประณีต ส่องวัฒนา

Keywords:

การวิจัย การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม, research, cross-cultural nursing services

Abstract

บทคัดย่อ

ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความซับซ้อนทางสังคม การวิจัยทางการพยาบาล                             ข้ามวัฒนธรรม จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ ซึ่งต้องการการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกำหนดโจทย์และทิศทางการวิจัยให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงรุกและรับต่อนโยบายของประเทศ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาล ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์วรรณนาในบริบทสังคมไทย ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกได้ ดังนั้น นักวิจัยต้องมีความเข้าใจในแนวคิด วิธีการศึกษาแบบข้ามวัฒนธรรมที่ชัดเจน และมีการพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมในตนเอง รวมทั้งวิเคราะห์ประเด็นวิจัยเพื่อการศึกษาต่อยอด

Abstract

Nursing Research Across Cultures: Research Concepts and Issues

To respond to increasing cultural diversity and social complexity, cross-cultural nursing research has become extremely necessary in the 21st century.  This type of research requires proper situational analysis as a vital part of forming research questions and directions, to keep abreast with current changes and the country’s policies, both passively and actively.  This type of research also aims at building new bodies of nursing-related knowledge in response to the needs of ethnically diverse service-recipients in Thai, ASEAN and global contexts.  It is therefore necessary that researchers truly understand the concepts and methodology of cross-cultural research, constantly improve their cultural competency and be able to analyse research issues for knowledge-furthering purposes.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-11-17

How to Cite

1.
ส่องวัฒนา ป. การวิจัยทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม: แนวคิดและประสบการณ์. TJNC [Internet]. 2014 Nov. 17 [cited 2022 Dec. 1];29(4):5-21. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27634

Issue

Section

บทความวิชาการ