ปัจจัยทำนายคุณภาพการฟื้นตัวในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และ ลำไส้ตรงหลังผ่าตัดผ่านกล้อง

Authors

  • นรลักษณ์ เสน่หา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  • ทิพา ต่อสกุลแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล อาจารย์ นายแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงผ่านกล้อง, การทำหน้าที่ของลำไส้, คุณภาพการฟื้นตัวมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง, ภาวะโภชนาการ, วิธีการเตรียมลำไส้, colorectal cancer, laparoscopic colorectal surgery, bowel preparation, quality of recovery, nutritional condi

Abstract

บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์: ศึกษาอำนาจการทำนายของภาวะโภชนาการก่อนผ่าตัด การเตรียม ลำไส้ก่อนผ่าตัด การทำหน้าที่ของลำไส้หลังผ่าตัด ต่อคุณภาพการฟื้นตัวของผู้ป่วยมะเร็ง ลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงหลังผ่าตัดผ่านกล้อง โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีพยาธิสรีรวิทยา

การออกแบบวิจัย: วิจัยความสัมพันธ์เชิงทำนาย

การดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงหลังผ่าตัด ผ่านกล้อง จำนวน 88 ราย เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบ ประเมินภาวะโภชนาการก่อนผ่าตัด แบบบันทึกวิธีการเตรียมลำไส้ก่อนผ่าตัด แบบประเมิน การทำหน้าที่ของลำไส้หลังผ่าตัด แบบประเมินคุณภาพการฟื้นตัวหลังผ่าตัด การเก็บรวบรวม ข้อมูลใช้การสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติถดถอยเชิงพหุ

ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างอายุ 35-83 ปี ( = 61.97, SD=10.109) พบว่าภาวะ โภชนาการก่อนผ่าตัด วิธีการเตรียมลำไส้ก่อนผ่าตัด การทำหน้าที่ของลำไส้หลังทำผ่าตัด สามารถร่วมกันทำนายคุณภาพการฟื้นตัวของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงหลัง การผ่าตัดผ่านกล้องได้ร้อยละ 13 ( R2 = .132; p < .05) โดยที่ภาวะโภชนาการก่อนผ่าตัดและ การทำหน้าที่ของลำไส้หลังทำผ่าตัดสามารถทำนายคุณภาพการฟื้นตัว ได้อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 (β = -.265, p < .05 และ β = .240, p < .05) ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ: ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงที่ได้รับการผ่าตัดแบบผ่านกล้อง ควรได้รับการประเมินภาวะโภชนาการก่อนผ่าตัด และหน้าที่ของลำไส้หลังผ่าตัด เพื่อ จัดการและส่งเสริมการฟื้นตัวหลังผ่าตัดให้มีคุณภาพการฟื้นตัวที่ดี

Abstract: Objective: To examine, using pathophysiology as a conceptual framework, pre-operative nutritional conditions, bowel preparation, and bowel function as predictive factors in the recovery process in colorectal cancer patients.

Design: Predictive correlational research.

Implementation: The subjects were 88 colorectal cancer patients having received laparoscopic colorectal surgery. The research instruments were (1) a personal information questionnaire; (2) a pre-operative nutritional evaluation form; (3) a pre-operative bowel preparation procedure recording form; (4) a post-operative bowel function evaluation form; and (5) a post-operative recovery quality evaluation form. The data were collected by means of interviews and analysed using multiple regression statistics.

Results: The study found that pre-operative nutritional condition, pre-operative bowel preparation, and post-operative bowel function effectively predicted the post-operative recovery quality of 13 percent of the subjects, who were aged between 35 and 83 (= 61.97, SD=10.109). Of these three variables, pre-operative nutritional condition and post-operative bowel function displayed a statistically significant predictive power of .05 (β = -.265, p < .05 and β = .240, p < .05, respectively).

Recommendations: It is recommended that evaluation of pre-operative nutritional condition and post-operative bowel function be performed on colorectal cancer patients having received laparoscopic colorectal surgery, as a means of promoting post-operative quality of recovery.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

International Agency for Research on Cancer. (2012). Globocan 2012: Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012. Available from: http:// www.iarc.fr/en/mediacentre/iarcnews/2010/ globocan2008.php Accessed April 26, 2015.

Angkoolpakdeekul T, Auonarasert J, Lertsithichai P, Sumritpradit P, Suwanthanma W (editors). laparoscopic colorectal surgery: Textbook of Surgery, Volume 3. Bangkok: Bangkok Medical; 2550. 110-9. (in Thai)

Jones OM, Lindsey I, Cunningham C. Laparoscopic colorectal surgery. BMJ 2011;343.1-7

Akagi T, Inomata M, Etoh T, Moriyama H, Yasuda K, Shiraishi N, et al. Multivariate evaluation of the technical difficulties in performing laparoscopic anterior resection for rectal cancer. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2012;22(1):52-7.

Smeltzer SC, Bare BC. Concepts and challences in patients management Brunner & Suddarth’s textbook of medical- surgical nursing. Philladelphai: Linpincott Williams & Wilkins;2004.

Eskicioglu C, Forbes SS, Fenech DS, McLeod RS. Preoperative bowel preparation for patients undergoing elective colorectal surgery: A clinical practice guideline endorsed by the Canadian Society of Colon and Rectal Surgeons. Can J Surg 2010 Dec;53(6):385-95.

Potter PA, Perry AG. Fundamentals of nursing. 6th ed. St. Louis, MO.: Mosby; 2005.

Masoomi H, Kang CY, Chen A, Mills S, Dolich MO, Carmichael JC, et al. Predictive factors of in-hospital mortality in colon and rectal surgery. J Am Coll Surg 2012 Aug;215(2):255-61.

Hirvonen EA, Poikolainen EO, Paakkonen ME, Nuutinen LS. The adverse hemodynamic effects of anesthesia, head-up tilt, and carbon dioxide pneumoperitoneum during laparoscopic cholecystectomy. Surg Endosc 2000 Mar;14(3):272-7.

Potter PA, Perry AG. Fundamentals of nursing. 6th ed. St. Louis, MO.: Mosby; 2005.

Van’t Sant HP, Weidema WF, Hop WC, Oostvogel HJ, Contant CM. The influence of mechanical bowel preparation in elective lower colorectal surgery. Ann Surg 2010 Jan;251(1):59-63.

Ward N. Nutrition support to patients undergoing gastrointestinal surgery. Nutr J 2003 Dec 1;2:18.

Polit DF, Beck CT, editors. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. China: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.

Chaleoykitti B. Bowel preparation. In Thavichaigarn P (editors), Colorectal textbook. Bangkok: Amarin Printing & Publishing; 2011.564-569. (in Thai)

Tirakanant S. The use of statistics in social science research: Approaches to Practice. Bangkok: Printing of Chulalongkorn University; 2006. (in Thai)

Detsky AS, McLaughlin JR, Baker JP, Johnston N, Whittaker S, Mendelson RA, et al. What is subjective global assessment of nutrition status?. J Parenter Enteral Nutr 1987; 11(1):8-13.

Phamornpon S. Factors predicting bowel function recovery in patients after open colorectal resection surgery. Thai Red Cross Nursing Journal 2013; 6(1) 1-11 (in Thai)

Stark PA, Myles PS, Burke JA. Development and psychometric evaluation of a postoperative quality of recovery score: The QoR-15. Anesthesiology 2013 Jun;118(6):1332-40

Thosingha O. A Postoperative Quality of Recovery Score-The QoR-15 patient Survey of Myles et.al. Translated into the language Thailand. In: Seminar Knowledge management Factory of Nursing Mahidol University Organized by the Faculty of Nursing Mahidol University on date September 10, 2013 Bangkok; 2013 (in Thai)

Craven RF, Himle CJ. Fundamental of nursing: Human health and function 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wikins; 2003.

Ince M, Kirat HT, Geisler DP, Remzi FH, Kiran RP. The negative effects of surgery persist beyond the early postoperative period after laparoscopic colorectal resection. Tech Coloproctol. 2011 Jun;15(2):173-7.

Kang CY, Chaudhry OO, Halabi WJ, Nguyen V, Carmichael JC, Stamos MJ, et al. Outcomes of laparoscopic colorectal surgery: data from the Nationwide Inpatient Sample 2009. American Journal of Surgery. 2012;204(6):952-957.

Sungurtekin H, Balci C, Zencir M, Erdem E. Influence of nutritional status on complications after major intraabdominal surgery. American College of Nutrition 2004;23(3):227-32.

Hida K, Yamaguchi T, Hata H, Kuroyanagi H, Nagayama S, Tada H, et al. Risk factors for complications after laparoscopic surgery in colorectal cancer patients: experience of 401 cases at a single institution. World J Surg. 2009 Aug;33(8):1733-40.

Xu D, Li J, Song Y, Zhou J, Sun F, Wang J, et al. Laparoscopic surgery contributes more to nutritional and immunologic recovery than fast-track care in colorectal cancer. World J Surg Oncol. 2015;13:18.

Itani KM, Wilson SE, Awad SS, Jensen EH, Finn TS, Abramson MA. Polyethylene glycol versus sodium phosphate mechanical bowel preparation in elective colorectal surgery. Am J Surg. 2007 Feb; 193(2):190-4.

Wallstrom A, Frisman GH. Facilitating early recovery of bowel motility after colorectal surgery: A systematic review. J Clin Nurs. 2014 Jan;23(1-2):24-44.

Delaney CP. Outcome of discharge within 24 to 72 hours after laparoscopic colorectal surgery. Dis Colon Rectum. 2008 Feb; 51(2):181-5.

Bosio RM, Delaney CP, Senagore AJ. Economic impact of POI and prolonged length of stay. In Seminars in Colon and Rectal Surgery. 2005, December; 16(4): 235-8. WB Saunders.

Downloads

Additional Files

Published

2016-01-23

How to Cite

1.
เสน่หา น, ต่อสกุลแก้ว ท, ฉันท์เรืองวณิชย์ ว, ชินสว่างวัฒนกุล ว. ปัจจัยทำนายคุณภาพการฟื้นตัวในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และ ลำไส้ตรงหลังผ่าตัดผ่านกล้อง. TJNC [Internet]. 2016 Jan. 23 [cited 2022 Dec. 7];30(4):32-44. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/34656

Issue

Section

บทความวิชาการ