ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองด้านโภชนาการต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา

Authors

  • จันทร์จิรา เกื้อกาญจน์
  • แสงอรุณ อิสระมาลัย
  • ขวัญตา บาลทิพย์

Keywords:

คำสำคัญ, การจัดการตนเอง ผู้ป่วยมะเร็ง รังสีรักษา ความเหนื่อยล้า ภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็ง Keywords, self-management, cancer patient, radiotherapy, fatigue, nutritional conditions in cancer patients

Abstract

บทคัดย่อ:      วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองด้านโภชนาการต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา

         การออกแบบการวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลอง

       การดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา ที่มารับบริการแผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็งแห่งหนึ่งในภาคใต้ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 52 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลตามปกติ 26 ราย และกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองด้านโภชนาการ 26 ราย กิจกรรมในโปรแกรมประกอบด้วย การให้ความรู้ การอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อสะท้อนตนเอง การตั้งเป้าหมายและวางแผนการปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามอย่างต่อเนื่องทางโทรศัพท์ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยสถิติพรรณนา และทดสอบสมติฐานด้วยสถิติทีคู่ และสถิติทีอิสระ

       ผลการวิจัย: คะแนนความเหนื่อยล้าของกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองด้านโภชนาการต่ำกว่าก่อนเข้าร่วมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 4.54, p < .001) และต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = -4.64, p < .001)

       ข้อเสนอแนะ: พยาบาลหน่วยรังสีรักษา ควรนำโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองด้านโภชนาการมาใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา เพื่อช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้า 

Abstract : Objective: To examine what impacts a Self-Management Programme for Nutritional Enhancement would have on the fatigue conditions of cancer patients being treated with radiotherapy.

       Design: Quasi-experimental research.

         Implementation: The subjects were 52 purposively sampled cancer patients receiving radiotherapy at a cancer-specialising hospital in Southern Thailand. The subjects were equally divided into a control group and an experimental group. Whilst the subjects in the control group received standard care, those in the experimental group were given a Self-Management Programme for Nutritional Enhancement, whose daily activities consisted of (i) knowledge sharing; (ii) small-group self-reflection discussion; (iii) goal-setting and action-planning; and (iv) continual follow-ups by phone. The data on individual patients were analysed using descriptive statistics, and the hypotheses were tested using a paired t-test and an independent t-test.

         Results: After receiving the Self-Management Programme for Nutritional Enhancement, the experimental group displayed a significantly decreased fatigue condition level (t = 4.54, p < .001), compared with its pre-test level. In addition, the experimental group’s fatigue condition level was significantly lower than that of the control group (t = -4.64, p < .001).

         Recommendations: It is recommended that radiotherapy department nurses adopt a Self-Management Programme for Nutritional Enhancement as an alternative approach to reducing fatigue in radiotherapy-treated cancer patients.

คำสำคัญ:    การจัดการตนเอง ผู้ป่วยมะเร็ง รังสีรักษา ความเหนื่อยล้า ภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็ง:self-management; cancer patient; radiotherapy; fatigue; nutritional conditions in cancer patients latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

คำสำคัญ:    การจัดการตนเอง ผู้ป่วยมะเร็ง รังสีรักษา ความเหนื่อยล้า ภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็ง

: self-management; cancer patient; radiotherapy; fatigue; nutritional conditions in cancer patients

 

 Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
เกื้อกาญจน์ จ, อิสระมาลัย แ, บาลทิพย์ ข. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองด้านโภชนาการต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา. TJNC [Internet]. 2015 Sep. 17 [cited 2022 Dec. 3];30(2):20-32. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39655