การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองด้านการยศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ ข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา

Authors

  • กนกวรรณ หวนศรี
  • แสงอรุณ อิสระมาลัย

Keywords:

คำสำคัญ, โปรแกรมการดูแลตนเองด้านการยศาสตร์ ผู้สูงอายุ ข้อเข่าเสื่อม ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ Keywords, ergonomic self-care program, old-aged rubber tappers, knee osteoarthritis, muscular strength

Abstract

บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองด้านการยศาสตร์สาหรับผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมแบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะพัฒนาโปรแกรมโดยใช้องค์ความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมกับกระบวนการส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติการดูแลตนเอง และระยะตรวจสอบคุณสมบัติของโปรแกรม

         โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการดูแลตนเองด้านการยศาสตร์ที่ได้มีการออกแบบท่าทางและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และการออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบไม่ใช้แรงต้านที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุแต่ละคน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านการยศาสตร์ การออกแบบ ตัดสินใจเลือกแนวทางการดูแลตนเอง และการลงมือปฏิบัติอย่างมีเป้าหมาย ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีความเห็นว่าโปรแกรมมีความตรงตามเนื้อหา และมีความเหมาะสมในการนำไปใช้ และการประเมินความเหมาะสมในการนำไปใช้โดยผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา 30 ราย พบว่า คะแนนความเหมาะสมในการนำไปใช้โดยรวมเฉลี่ย เท่ากับ 4.11 (SD = .31) โดยมีความเหมาะสมในการนำไปใช้ในระดับมากที่สุด

         โปรแกรมดังกล่าวสามารถนาไปสนับสนุนให้ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารามีการใช้ท่าทางและจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมร่วมกับออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างไรก็ตามโปรแกรมนี้ยังต้องการการประเมินประสิทธิภาพก่อนการนำไปใช้ต่อไป

คำสำคัญ:    โปรแกรมการดูแลตนเองด้านการยศาสตร์ ผู้สูงอายุ ข้อเข่าเสื่อม ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

Keywords: ergonomic self-care program; old-aged rubber tappers; knee osteoarthritis; muscular strength


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
หวนศรี ก, อิสระมาลัย แ. การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองด้านการยศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ ข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา. TJNC [Internet]. 2015 Sep. 17 [cited 2022 Aug. 10];30(2):101-12. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39664

Most read articles by the same author(s)