ทรรศนะของครอบครัวและความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย มะเร็งระยะสุดท้าย

Authors

  • พิมพ์พนิต ภาศรี ครูคลินิก ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • แสงอรุณ อิสระมาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
  • อุไร หัถกิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

Keywords:

ทรรศนะของครอบครัว, ความต้องการการช่วยเหลือ, ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย, family caregivers’ views, need for assistance, terminal cancer patients

Abstract

บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาทรรศนะของครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเกี่ยว กับความปรารถนาในบั้นปลายของชีวิต ความคิด ความเชื่อ และความต้องการด้านจิตวิญญาณ สภาวะทางอารมณ์และความไม่สุขสบายทางร่างกาย รวมทั้งความต้องการการช่วยเหลือ

การออกแบบวิจัย: วิจัยเชิงบรรยาย

วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ดูแลที่เป็นตัวแทนครอบครัวซึ่งดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะ สุดท้ายจำนวน 100 ราย รวบรวมข้อมูลโดยใช้ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) แบบประเมินทรรศนะ ของครอบครัว และ 3) แบบประเมินความต้องการการช่วยเหลือของครอบครัว วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติบรรยาย

ผลการวิจัย: 1) ความปรารถนาในบั้นปลายชีวิตของผู้ป่วยที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ประสงค์ ใช้ชีวิตในระยะสุดท้ายและเสียชีวิตที่บ้าน ( = 3.38 , SD = 1.15) 2) ความคิด ความเชื่อ และ ความต้องการด้านจิตวิญญาณที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ให้ความสำคัญกับบุคคลที่รักและผูกพัน ( = 4.88, SD = 0.43) และ 3) สภาวะทางอารมณ์ พบว่า ความวิตกกังวลมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.70, SD = 2.65) และความไม่สุขสบายทางร่างกายที่มีความรุนแรงมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) เหนื่อยล้า/อ่อนเพลีย ( = 7.44, SD = 1.99) 2) ปวด ( = 6.53, SD = 3.16) และ 3) ง่วงซึม/สะลึมสะลือ ( = 6.23, SD = 3.16) ส่วนความต้องการการช่วยเหลือของครอบครัว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 1.92, SD = 0.78) โดยความต้องการการช่วยเหลือในการ ดูแลผู้ป่วย สูงกว่าความต้องการการช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลเอง

ข้อเสนอแนะ: ผลการศึกษานี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ระยะสุดท้ายและครอบครัวอย่างเหมาะสมต่อไป

Abstract: Objective: To study the views of terminal cancer patients’ family caregivers concerning the patients’ wishes, thoughts, beliefs, spiritual needs, emotional condition, physical discomfort, and needs for assistance at the end-stage of their lives.

Design: Descriptive research.

Implementation: The subjects were 100 people who represented the families of terminal cancer patients. The data were collected through (1) a personal information questionnaire; (2) a family caregiver’s view questionnaire; and (3) a questionnaire for family’s needs for assistance, and were analysed using descriptive statistics.

Results: The subjects’ (caregivers’) views are as follows. First, spending the last stage of life and dying at home was the patients’ most important wish ( = 3.38, SD = 1.15). Second, in terms of thoughts, beliefs, and spiritual needs, the subjects on average rated attention to loved ones and intimates as being the most significant ( = 4.88, SD = 0.43). Third, anxiety was identified as the most aggravating factor affecting the patients’ emotional condition ( = 4.70, SD = 2.65). Fourth, the three most serious forms of physical discomfort identified by the subjects as affecting the patients were fatigue ( = 7.44, SD = 1.99), pain ( = 6.53, SD = 3.16), and drowsiness ( = 6.23, SD = 3.16). In general, the subjects viewed that family caregivers’ help was moderately necessary ( = 1.92, SD = 0.78), and that the patients were in greater need of healthcare than their family caregivers were.

Recommendations: The findings of this study may be developed into a case-specific care programme for terminal cancer patients and their family caregivers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

National Health Security Office. Palliative care in public health service handbook: law and practice guideline in caring for end stage patients. Proceeding of palliative care and national health act 2550 section 21;2010. p.32-47. (in Thai).

Tangworapongchai J. Culture care for pediatric patients with end-stage leukemia at a hospital. [Master of Public Health Thesis]. Khon Kaen: Khon Kaen University; 2005 (in Thai).

Nijinikaree N, Chaowalit A, Hatthakit U. The perspectives of end-of-life decisions in chronically ill Thai Muslim patients in the five border provinces of southern Thailand. Songklanagarin medical J 2008;5(26):431-39. (in Thai)

Piyawatanapong S. The palliative care model development for end of life patients in tertiary hospital. [Master of Nursing Sciences Thesis]. Khon Kaen: Khon Kaen University; 2009 (in Thai).

Wisadrit W. Caring for Patients with terminal AIDS in East rural community. [Doctor of Philosophy Thesis]. Khon Kaen: Khon Kaen University; 2009 (in Thai).

Chewaskulyong B, Sapinan L. Palliative Performance Scale for adult Suandok. In: Chewaskulyong B, Somwangprasert A, Jiraniramai S, Maneeton B, Leerapan T, Mahaprom C et al, editors. Palliative care. Chiang Mai: Klangwiang Printing; 2013.p.35-46. (in Thai).

Durning, M. Living will and advance directives survey. Retrieved from http://www.surveymonkey.com/ s.aspx ?sm=DSFvFW5100yC_2fvpnA6KrLA_3d_3d. 2008.

Borneman, T., Ferrell, B., & Puchalski, C. M. Evaluation of the FICA tool for spiritual assessment. J Pain Symptom Manage 2010;40:163-73.

Nagaviroj K. Edmonton Symptom Assessment System (ESAS). Department of Family Medicine Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. Retrieved from http://www.ra.mahidol.ac.th/dpt/FM/doctor¬palliative2th; 2013. (in Thai).

Ewing, G., Brundle, C., Payne, S., & Grande, G. The Carer Support Needs Assessment Tool (CSNAT) for Use in Palliative and End-of-life Care at Home: A Validation Study. J Pain Symptom Manage 2013; 46: 395-05.

Sengprasert W. The right in advance directive for terminal stage cancer patient. [Master of Public Health Thesis]. Bangkok: Mahidol University; 2003. (in Thai).

Samuksaman S. Spiritual needs of the terminal ill patiens. [Master of Nursing Sciences Thesis]. Khon Kaen: Khon Kaen University; 2007. (in Thai).

Somanusorn S. End-of-Life Care Needs of the Elderly in Home for the Aged. Songklanagarind Journal of Nursing 2014; 34(1), 71-88. (in Thai).

Singhakumfu L. Anorexia and cachexia syndrome. In: Chewaskulyong B, Somwangprasert A, Jiraniramai S, Maneeton B, Leerapan T, Mahaprom C et al, editors. Palliative care. Chiang Mai: Klangwiang Printing; 2013.p.289-04. (in Thai).

Kittinouvarat S, Na Nakorn C, Phengjard J. Nursing care for common physical problems in advanced stage patients. In: Lertsanguansinchai P, Nuchprayoon I, Charkaeow P, Sittipunt C. editors. End of Life Care improving care of The Dying. 2nd ed. Bangkok: Aksorn Sampan Press; 2007.p. 176-88. (in Thai).

Nimmanit S. The understanding of End of Life. In: Lertsanguansinchai P, Nuchprayoon I, Charkaeow P, Sittipunt C. editors. End of Life Care improving care of The Dying. 2nded. Bangkok: Aksorn Sampan Press; 2007.p.24-32. (in Thai).

Manasurakarn J, Chaowalit A , Suttharangsee W , Isaramalai S , Geden E. Values underlying end of life decisions of Thai Buddhist patients and their families. Songklanagarin medical Journal 2008; 6(26):549-59. (in Thai).

Pirodkun S. Assessment and caring for end stage patients’s family. In: Chanwed L. editors. Holistic care for promotion of quality of life. Songkla: Chanmuang Press; 2006.p. 135- 44. (in Thai).

Tipsaenkom N, Tongprateep T, Pitakwarakorn P. Spiritual needs in Caring at Home for end stage patients. Final report. Kuakarun College of Nursing. Bangkok: The Thailand Research Fund; 2005. (in Thai).

Sunsom N.Selected factors related to quality of life of terminal cancer patients. [Master of Nursing Sciences Thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2009. (in Thai).

Makmai S, Sirichayanugul C, Sirichayanugul T. Common Symptoms and Needs of Pre-Discharge Advanced-Stage Cancer Patients: A Case-Study at Phrae Hospital, Thailand.Thai Cancer Journal. 2014; 33(4):132-45. (in Thai).

Praiwon A. Need of Caregivers in Caring at Home for Patients with Cerebrovascular Disorders. [Master of Nursing Sciences Thesis]. Phitsanulok: Naresuan University; 2008. (in Thai).

Downloads

How to Cite

1.
ภาศรี พ, อิสระมาลัย แ, หัถกิต อ. ทรรศนะของครอบครัวและความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย มะเร็งระยะสุดท้าย. TJNC [Internet]. 2016 Jan. 23 [cited 2022 Aug. 14];30(4):57-71. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/47184

Most read articles by the same author(s)