ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการ ดูแลตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลลานสกา

Authors

  • วชิรา สุทธิธรรม โรงพยาบาลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • สุรินธร กลัมพากร

Keywords:

โปรแกรมพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเอง, ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, self-care programme, self-care behaviour, A1c haemoglobin level, type-2 diabetes patients

Abstract

 บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์: ศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

การออกแบบการวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง

วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการคลินิกเบาหวาน จำนวน 80 ราย ได้จากการเลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 40 ราย กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง โดยจัดกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ ทบทวนวิเคราะห์ปัญหา การประเมินและตัดสินใจตั้งเป้าหมาย การให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง และแบบบันทึก ผลการตรวจฮีโมโกลบินเอวันซี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติไค-สแควร์ และสถิติทดสอบที

ผลการวิจัย: พบว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรม ฯ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม การดูแลตนเองสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ ค่าเฉลี่ยระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในเลือดต่ำกว่า ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.001) และมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม การดูแลตนเองเพิ่มขึ้นสูงกว่ากลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยระดับฮีโมโกลบินเอวันซีลดลงต่ำกว่า กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.01)

ข้อเสนอแนะ: ควรนำโปรแกรม ฯ ไปใช้กับผู้ป่วยเบาหวานและศึกษาติดตามในระยะ ยาวเพิ่มเติม รวมถึงประเด็นการให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในดูแล

Abstract: Objective: To study the impact that a specially designed self-care programme
had on self-care behaviour and A1c haemoglobin level in type-2 diabetes patients.
Design: Experimental two-group research with a pre-test and a post-test.
Implementation: This study was conducted on a sample of 80 type-2 diabetes
patients treated at the Diabetes Clinic of Laan Saka Hospital. The 80 subjects, selected by
means of purposive sampling, were equally divided into an experimental group and a
control group. Whilst the control group was given standard care, the experimental
group engaged in the specially designed self-care programme, which involved group
interaction; problem review and analysis; assessment and making target-setting decisions;
education; and practical sessions. Data were collected by means of (1) a personal
information questionnaire; (2) a self-care behaviour assessment form; and (3) an
A1c haemoglobin (HbA1c) level recording form. The data were analysed using
descriptive statistics, chi-square statistics and t-test statistics.
Results: After engaging in the programme, the experimental group members showed
a significant increase in their average self-care behaviour score and a significant decrease
in their average A1c haemoglobin level, both by p < .001. In addition, the experimental
group displayed an averagely higher self-care behaviour score and an averagely lower
A1c haemoglobin level than the control did, both by p < .01.
Recommendations: It is recommended that the specially designed programme
be administered to diabetes patients and that further long-term studies be conducted to
improve the programme. Moreover, it is suggested that family caregivers be trained to
take part in applying the programme to the treatment of their diabetic relatives.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ยุวดี วิทยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

References

Wild S. Roglic G, Green A, Sicree R, King H. Global

Prevalence of Diabetes Estimates for the year 2000 and

projections for 2030. Diabetes Care [Internet]. 2004

May [2014 July 25]; Available From: URL:http://

care. diabetesjournals.org/content/27/5/1047.

Policy and Strategy Ministry of Public Health. Public

Health Statistics AD; 2556. (in Thai)

Lansaka Hospital. Medical Statistics Annual Report;

(in Thai)

Hunnaphiruk L, Ronrittichai J, Tongcharoen V,

Leelahakul V, Khumtaweeporn P. Pathophysiology

nursing. 8th ed. Bangkok: Bunsiri printing; 2009.

(in Thai)

Himatongkhum T,Tuntayotai V, Boonnark P,

Deerojanavong C, Nakhasathien S. Situation Analysis

and Literature Review on Diabetes Mellitus and High

Blood Sugar. Bangkok:WVO Printing; 2005 (in Thai)

Jirojgul P, Niputhutapong S, Keanwong T, Pattanasombut

P, Rowsatian N. Physical activity Dietary habits And

the risk of cardiovascular disease in people Suan Dusit

Rajabhat University. SDU Res J 2011; 7: 59-76.

(in Thai)

Thongsan C. Development of Nursing Guidelines for

Self-Management in Food Consumption of Type 2

Diabetic Patients with Uncontrolled Plasma Glucose

Levels. [Master of Nursing Science Thesis]. Nakorn

Si Thummarat: Walailak University; 2007. (in Thai)

Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, Diamant M,

Ferrannini E, Nauck M, et al. Management of

Hyperglycemia in type 2 diabetes: a patient-centered

approach. Position statement of the American Diabetes

Association and the European Association for Study

of Diabetes Diabetologia. 2012;55:1577-96.

Wattradul D, Pamornpol S, Pamorn S, Aoonjit S,

Kaewwongdee S, Nuntajinda R. Effects of health

promotion program on diabetes diet exercise knowledge

and behavioral change in persons with type 2 diabetes.

The journal of Cardio-Thoracic nursing. 2010;21:

-44. (in Thai)

Keratiyutwong P, Hanucharurnkul S. Tracking

long-term effectiveness of self-management programs

for patients with diabetes type 2. Rama Nursing

Journal. 2010;16:293-308. (in Thai)

Pethchit R. Self-care behaviors and blood sugar

control among patients with Diabetes Mellitus at

Khiensa Hospital, Suratthani Province. The southern

college network journal of nursing and public health.

;2:15-28. (in Thai)

Kumloypha K. Health Behaviors of Diabetic Patients

in the Diabetes Mellitus Clinic of Kangsanamnang

Hospital, Nakhonratchasima Province. The Journal

of Boromarajonani College of Nursing. 2011;17:

-30. (in Thai)

Hanucharurnkul S. Nursing Research : Self-care

Among Persons with Diabetes in Thailand. Journal

of Research Methodology. 2002; 2(15):191-222.

(in Thai)

Chareonukul A, Suriyo Y, Trenon P. The relationship

between the levels of talent development to self-care

the level of hemoglobin HbA1C in patients with type

diabetes who can not control. Journal of Public

Health. 2012;22:37-48. (in Thai)

Charoen R, Pukdeewong N, Namwongprom A. Effects

of a Knowledge Development and Family Participation

Program on Health Behaviors and Glycemic Control

in Older Persons with Type 2 Diabetes. Rama Nursing

Journal. 2010;16:279-92. (in Thai)

Polit DF, Hungler BP. Nursing research: Principles

and methods. (5th ed.). Philadelphia. J.B. Lippincott

co; 1995.

Koatdok S. Factors associated with self-care behaviors

of diabetic patients who treat at outpatient department

in Hospital Bhumibol Adulyadej. [Master Thesis].

Bangkok: Kasetsart University; 2012. (in Thai)

Diabetic Mellitus [monograph on internet ]. Embios

Worldwide ; 2010.

Wongsunopparat B, Ngarmukos C, Saibuathong N.

Glycemic Control in Persons with Diabetes after

Attending a Group Educational Program for Diabetes

Self-Management. Rama Nursing Journal. 2008;14:

-97. (in Thai)

Archasantisuk P, Oba N, Vichitkaew N, Effects of

Supportive and Educative Nursing Care on Self-care

Behaviors and Level of Hemoglobin A1C in Diabetes

Mellitus Patients. Journal of Nursing Science Naresuan

University. 2008;2:66-77. (in Thai)

Diabetes Association of Thailand under the Royal

Patronage, The endocrine Society of Thailand and

the National Health Security Office. Guidelines for

diabetes. Bangkok: The Rungsin printing; 2009.

(in Thai)

Downloads

How to Cite

1.
สุทธิธรรม ว, วิทยพันธ์ ย, กลัมพากร ส. ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการ ดูแลตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลลานสกา. J Thai Nurse midwife Counc [Internet]. 2016 Mar. 15 [cited 2024 May 25];31(1):19-31. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/51844