สารจากบรรณาธิการ

Authors

  • สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

Abstract

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ สมาชิกวารสารฯทุกท่าน ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาทุกท่านคงได้มีโอกาสรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ที่เคารพนับถือและขอพรจากท่านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกันถ้วนหน้า ขอให้สุขี สุขี ปีใหม่ไทยค่ะ

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีนี้ที่เราได้มีการปรับปรุงบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐานด้าน สำนวนภาษามากขึ้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษามาช่วยในการแปลและปรับปรุงสำนวนภาษาที่ใช้ให้มีความ สละสลวยและมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นโดยผู้ประพันธ์ต้นฉบับเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิเอง กองบรรณาธิการขอยืนยันอีกครั้งว่าทางสภาการพยาบาลหรือกองบรรณาธิการไม่ได้ผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น นอกเสียจากคุณภาพของวารสารฯเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่วารสารสภาการพยาบาลจะส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ประพันธ์ต้นฉบับเมื่อเรื่องได้ลงตีพิมพ์แล้ว ดังนั้น ขอความร่วมมือสมาชิกก่อนที่จะส่งต้นฉบับหลัง การแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ขอให้แนบหลักฐานการโอนเงินค่าแปลและการเป็นสมาชิก วารสารเป็นเวลา 3 ปี (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน) มาพร้อมกับต้นฉบับด้วย ทางกองบรรณาธิการ จะดำเนินการจัดพิมพ์เมื่อได้รับหลักฐานดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

สำหรับสมาชิกใหม่ที่มีความตั้งใจจะตีพิมพ์ผลงานในวารสารสภาการพยาบาล ได้โปรดศึกษาระเบียบ และแนวทางการเขียนต้นฉบับจากวารสารสภาฯด้านหลังอย่างละเอียดและดำเนินการตามนั้นอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเราพบเสมอว่า ต้นฉบับที่เข้ามายังกองบรรณาธิการรูปแบบการเขียนไม่ถูกต้องและเป็นเหตุให้ต้องส่งกลับ เพื่อแก้ไขปรับปรับปรุงซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การตีพิมพ์ล่าช้าอย่างน่าเสียดาย

สาระของวารสารฉบับนี้ ยังคงความน่าสนใจและมีความหลากหลายอีกเช่นเคย เช่น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ซึ่งอ่านแล้วเกิดความภาคภูมิใจในการทำงานของพยาบาลเหล่านี้ซึ่งมีส่วนในการเสริมสร้างคุณภาพการพยาบาล ให้เห็นเด่นเป็นประจักษ์ นอกจากนี้ มีการศึกษาคุณภาพการศึกษาปริญญาเอกทางการพยาบาลในบ้านเราและ อีกหลายๆเรื่องซึ่งน่าสนใจทั้งสิ้น ขอเชิญสมาชิกเลือกอ่านได้ตามความสนใจแล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้าค่ะ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
เกษมกิจวัฒนา ส. สารจากบรรณาธิการ. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 29 [cited 2022 Sep. 30];27(2). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5404

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>