การเตรียมความพร้อมของวิชาชีพการพยาบาล เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  • วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาล
  • สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1
  • กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
1.
ศรีสุพรรณว, เหลืองอมรเลิศส, แสวงดีก. การเตรียมความพร้อมของวิชาชีพการพยาบาล เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. TJNC [Internet]. 1 [cited 2021Jun.13];27(3):5-10. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5411
Section
บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)