ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์

Authors

  • วิภาดา คุณาวิกติกุล ศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อารีวรรณ กลั่นกลิ่น รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รัตนาวดี ชอนตะวัน รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • สุปราณี อัทธเสรี รองศาสตราจารย์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Keywords:

ผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์, license test results, nursing and obstetric profession

Abstract

บทคัดย่อ

ผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลจะต้องสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ผ่านจึงจะสามารถประกอบวิชาชีพฯได้ โดยสภาการพยาบาลได้กำหนดเกณฑ์การ ประเมินผลการสอบ ที่ผ่านมาพบว่าผู้เข้าสอบจากหลายสถาบันสอบไมผ่านทั้ง 8 รายวิชา การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การพัฒนา การดำเนินการด้านต่างๆต่อไป

การวิจัยเชิงพรรณาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยผสมผสาน (mixed method) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลจากสถาบันการศึกษาพยาบาล 10 แห่งที่มีผู้สำเร็จการศึกษาและสอบ ขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯแล้ว กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณใช้เอกสาร การประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้สำเร็จการศึกษาและผลการสอบของผู้เข้าสอบ จากสถาบันการศึกษาพยาบาล 10 แห่ง ส่วนในการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจำนวน 11 คน ผู้สอน 8 รายวิชาจำนวน 73 คน และ ผู้สำเร็จการศึกษาที่เคยสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ มาก่อนจำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย แบบสำรวจ แนวคำถามในการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และการใช้สถิติอ้างอิง Sperman Rank Correlation ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการจัดหมวดหมู่

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ ปานกลางกับผลการสอบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (rrank=.407-.483***, p<.01) ส่วนผลการศึกษาใน เชิงคุณภาพพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า ปัจจัยกระบวนการ ปัจจัยสนับสนุน และปัจจัยอื่นๆ โดยปัจจัยที่ เด่นชัดได้แก่ ปัจจัยด้านการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา และปัจจัยด้านแหล่งฝึก และการเรียนการสอนที่แหล่งฝึกปฏิบัติและจำนวนรายวิชาที่สอบกับระยะเวลา ผลการวิจัยสามารถนำไปสู่ การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่สถาบันการศึกษาและสภาการพยาบาลต่อไป

คำสำคัญ : ผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

 

Abstract

Graduates in nursing are required to pass 8 nursing and obstetric license tests to be qualified as registered nurses. Examinees’ test results are evaluated according to the criteria set by the Nursing Council. Over the years, graduates from several institutions failed all of the 8 tests.

This study aimed, firstly, to investigate factors related to the results of nursing and obstetric license tests and, secondly, to propose policy-level guidelines to parties involved in the development of the nursing profession. This descriptive study adopted mixed research methods that combined quantitative with qualitative procedures. The data were collected from 10 nursing institutions whose graduates had taken the license tests. The data for the quantitative part were the 10 institutions’ Self Assessment Reports (SARs) pertaining to their graduates who had taken the license tests. For the qualitative part, the data were obtained from 11 nursing curriculum administrators, 73 teachers who had taught the 8 courses and 60 graduates who had taken the license tests. The instruments used consisted of guided interview questions and group dialogues. Descriptive statistics and Spearman’s Rank Correlation statistics were used to analyse the quantitative data, and categorisation was used to analyse the qualitative data.

The outcome of the quantitative part showed that graduates’ accumulated grade-point averages (GPAXs) had a moderately positive effect on their license test results, at a significant level of ‘rank=.407-.483***, p<.01’. The outcomes of the qualitative part revealed the factors of input, process and support, inter alia, as closely related to the nursing and obstetric license test results, with the most obvious aspects being students’ and graduates’ preparedness, internship places and their training programmes, number of subjects tested and test time.

Based on the above outcomes, applicable policy-oriented recommendations can be presented to relevant institutions and the Nursing Council.

Keywords : license test results, nursing and obstetric profession

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
คุณาวิกติกุล ว, กลั่นกลิ่น อ, ชอนตะวัน ร, อัทธเสรี ส. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 30 [cited 2022 Jul. 6];27(3):11-28. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5437

Most read articles by the same author(s)