ภาวะซีดในผู้สูงอายุ...ปัญหาใหญ่ที่ถูกมองข้าม

Authors

  • พรทิพย์ สารีโส อาจารย์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Keywords:

ภาวะซีด, ผู้สูงอายุ, ปัญหาใหญ่ที่ถูกมองข้าม, anemia, older people, overlooked problem

Abstract

บทคัดย่อภาวะซีดเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามอายุ สาเหตุของภาวะซีดในผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกิดจากการขาดสารอาหารโดยเฉพาะธาตุเหล็ก ภาวะซีดในระดับเล็กน้อยส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ระดับรุนแรงจะเพิ่มอัตราการ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อัตราการนอนโรงพยาบาลนานขึ้นรวมถึงอัตราการเสียชีวิต สูงขึ้น ระยะยาวมีผลต่อกระบวนการรู้คิดของผู้สูงอายุ ปัจจุบันภาวะซีดยังเป็นปัญหาสุขภาพ ที่ถูกมองข้ามและไม่ได้รับความสนใจจากทีมสุขภาพเท่าที่ควร เนื่องจากภาวะซีดในระดับ เล็กน้อยอาจไม่แสดงอาการ การรักษาที่มุ่งเน้นโรคที่ทำให้เข้ารักษาในโรงพยาบาล สาเหตุ ของการเกิดภาวะซีดที่ซับซ้อน การขาดข้อมูลที่สะท้อนถึงสภาพปัญหา รวมถึงผลกระทบและ งานวิจัยในเชิงการป้องกันและแก้ไขภาวะซีดในผู้สูงอายุในบริบทของสังคมไทย พยาบาล เป็นบุคลากรทางสุขภาพที่สำคัญในการดูแลผู้สูงอายุจึงควรตระหนัก เสมอว่าผู้สูงอายุทุกราย มีภาวะซีด การคัดกรองอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อีกทั้งการ ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เหมาะสม เน้นครอบครัว และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุจะช่วยลดความรุนแรงของผลที่ตามมาได้ ที่สำคัญอย่างยิ่งคือการศึกษาถึงแนวทางการป้องกันเชิงรุกในการป้องกันภาวะซีดคำสำคัญ : ภาวะซีด, ผู้สูงอายุ, ปัญหาใหญ่ที่ถูกมองข้าม AbstractAnemia is a disorder commonly found amongst older people and is likely to increase with age. The main cause of anemia in older people is malnutrition, especially iron deficiency. Whilst mild anemia may affect its victims’ daily life, severe anemia is likely to result in their tendency towards hospitalisation, longer periods of hospitalisation and a higher death rate. Besides, anemia tends to have long-term effects on its victims’ cognitive and intellectual processes. At present, because symptoms of mild anemia are not easily noticed, anemia in older people is often overlooked or neglected by healthcare teams. Therefore, medical treatment is often directed only towards the obvious causes of hospitalisation.However, causes of anemia are considerably complex, and no conclusive information has been established in the light of the problems it causes, its effects and relevant studies on prevention and cure of anemia in older people in the context of Thai society. For this reason, nurses, who play an important role as older people’s caregivers, must realise that every older person may suffer from anemia. Proper screening is one way of ensuring timely treatment for older people. Moreover, proper dietary advice, together with the increased role of families and the community in caring for older people, may reduce the severity of anemia and its effects. Most importantly, studies on proactive approaches to the prevention of anemia in older people are highly recommended.Keywords : anemia, older people, overlooked problem

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

พรทิพย์ สารีโส, อาจารย์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Downloads

How to Cite

1.
สารีโส พ. ภาวะซีดในผู้สูงอายุ. ปัญหาใหญ่ที่ถูกมองข้าม. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 31 [cited 2022 Dec. 1];27(4):5-15. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5487

Issue

Section

บทความวิชาการ