ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานบริการสุขภาพ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ : กรณีศึกษา

Authors

 • ยุวดี ฦๅชา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประคอง อินทรสมบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อรสา พันธ์ภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • จริยา วิทยศุภร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พรศรี ศรีอัษฎาพร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เอมพร รตินธร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สุพิศ ประสพศิลป์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 • โสพรรณ โพทะยะ โรงพยาบาลภูมิพล
 • กฤษดา แสวงดี กระทรวงสาธารณสุข
 • พรทิพย์ มาลาธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โสภิณ แสงอ่อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ฦๅชา ย, อินทรสมบัติ ป, พันธ์ภักดี อ, วิทยศุภร จ, ศรีอัษฎาพร พ, รตินธร เ, พุทธาพิทักษ์ผล ส, ประสพศิลป์ ส, โพทะยะ โ, แสวงดี ก, มาลาธรรม พ, แสงอ่อน โ. ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานบริการสุขภาพ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ : กรณีศึกษา. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 31 [cited 2022 Dec. 4];20(1):1-16. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5556

Issue

Section

บทความวิชาการ