การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลผู้ประกอบการบริการพยาบาลอิสระ

Authors

  • กมลวรรณ รวบสูงเนิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีม
  • พวงเพ็ญ ชุณหปราณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
รวบสูงเนิน ก, ชุณหปราณ พ. การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลผู้ประกอบการบริการพยาบาลอิสระ. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 31 [cited 2023 Jan. 31];20(1):17-32. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5557

Issue

Section

บทความวิชาการ