การลดอุบัติเหตุการเกิดแผลกดทับ : รูปแบบการดูแลโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

Authors

  • ชวลี แย้มวงษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประคอง อินทรสมบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จันทร์ทิพย์ วงศ์วิวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สุภาณี กาญจนจารี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปานจิตร โชคพิชิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปภาภรณ์ นิลวิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศุกลดี ช้อยชาญชัยกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิศนี อธิคมกุลชัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
แย้มวงษ์ ช, อินทรสมบัติ ป, วงศ์วิวัฒน์ จ, กาญจนจารี ส, โชคพิชิต ป, นิลวิเศษ ป, ช้อยชาญชัยกุล ศ, อธิคมกุลชัย ว. การลดอุบัติเหตุการเกิดแผลกดทับ : รูปแบบการดูแลโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 31 [cited 2023 Jan. 31];20(1):33-48. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5576

Issue

Section

บทความวิชาการ