คุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ในชนบทภาคเหนือของประเทศไทย

Authors

  • พิกุล นันทชัยพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • สุสัณหา ยิ้มแย้ม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิลาวัณย์ เสนารัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประสิทธิ์ แซ่ตั้ง ผู้ประสานงานโครงการอีซีไอไทย

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
นันทชัยพันธ์ พ, ยิ้มแย้ม ส, เสนารัตน์ ว, แซ่ตั้ง ป. คุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ในชนบทภาคเหนือของประเทศไทย. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 31 [cited 2023 Jan. 31];20(1):49-64. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5577

Issue

Section

บทความวิชาการ