การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและการประเมินหาระดับความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยใน งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

Authors

  • สอาด พิมพ์ปติมา โรงพยาบาลศิริราช
  • อรสา อุณหเลขกะ โรงพยาบาลศิริราช
  • ลำปาง พันธุ์จบสิงห์ โรงพยาบาลศิริราช
  • นุชนาฎ กิติสิน โรงพยาบาลศิริราช
  • จีรพันธุ์ คำโสภา โรงพยาบาลศิริราช
  • ฉันทนา ธนิสสร โรงพยาบาลศิริราช
  • อัมพร ซอฐานานุศักดิ์ โรงพยาบาลศิริราช

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
พิมพ์ปติมา ส, อุณหเลขกะ อ, พันธุ์จบสิงห์ ล, กิติสิน น, คำโสภา จ, ธนิสสร ฉ, ซอฐานานุศักดิ์ อ. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและการประเมินหาระดับความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยใน งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 31 [cited 2023 Jan. 31];20(1):75-87. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5580

Issue

Section

บทความวิชาการ