บทเรียนจากการพัฒนาบริการสายด่วนช่วยเหลือวัยรุ่นตั้งครรภ์;Lesson Learned from Development of Hotline System for Helping Teens Pregnant

  • ศิริพร จิรวัฒน์กุล
  • สมพร รุ่งเรืองกลกิจ Centre for Research and Training on Gender and Women Health, Faculty of Nursing, Khon Kaen University
  • นิลุบล รุจิรประเสริฐ Centre for Research and Training on Gender and Women Health, Faculty of Nursing, Khon Kaen University
Keywords: การพัฒนาระบบ, บริการสายด่วน, วัยรุ่นตั้งครรภ์, hotline, teens pregnant

Abstract

This article aims to present management of hotline system, especially about
helping teens pregnant. Major contents drew from reviewing literature and learning
experiences of Hotline 1663 in developing hotline system for helping teens pregnant.
They include general knowledge related to hotline services, characteristics, competencies
and ethics of hotline counselors. It focuses on special knowledge of the services
system of hotline for helping teens pregnant.

 

บทความวิชาการเรื่องนี้มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอการจัดระบบบริการสายด่วน
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือวัยรุ่นตั้งครรภ์ สาระหลักได้จากการทบทวนวรรณกรรม
และการถอดบทเรียนประสบการณ์การพัฒนาระบบของสายด่วน 1663 ในการช่วยเหลือ
วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริการสายด่วน ลักษณะของผู้
ให้คำปรึกษาผ่านสายด่วน รวมถึงสมรรถนะ และจรรยาของการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
และองค์ความรู้เฉพาะที่เน้นระบบบริการสายด่วนช่วยเหลือวัยรุ่นตั้งครรภ์

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-10-31
How to Cite
1.
จิรวัฒน์กุลศ, รุ่งเรืองกลกิจส, รุจิรประเสริฐน. บทเรียนจากการพัฒนาบริการสายด่วนช่วยเหลือวัยรุ่นตั้งครรภ์;Lesson Learned from Development of Hotline System for Helping Teens Pregnant. TJNC [Internet]. 2016Oct.31 [cited 2021Jun.13];31(3):5-15. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/62254
Section
บทความวิชาการ