การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : บทบาทที่ท้าทายของพยาบาลชุมชน;Community-Engaged Implementation of Public Healthcare Policies: A Challenging Role of Community Nurses

Authors

  • รัชนี มิตกิตติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Keywords:

นโยบายสาธารณะ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ, การมีส่วนร่วมของชุมชน, public policies, implementation of public healthcare policies, community engagement

Abstract

The objective of this article is to propose some guidelines for
community engaged implementation of public healthcare policies.
To engage the community is a challenging role of community
nurses, whose duty involves application of the said policies to
developing sustainable approaches to health promotion and
disease prevention.

Their role contributes to the formation of community policies
based on mutual decision making and consent, which are
to be achieved through option analysis, databases and
knowledge of community health, dialogues, activities
for mutual learning, and public discussion forums.
The policies shall then be implemented to ensure concrete outcomes,
with a clear work and follow-up timetable.
The implementation of the policies is subject to assessment
by the community health networks’ members, state
organisations, and local academic sector. The opinions and
recommendations obtained from the assessment
process are the basis on which agreements and measures
will be stipulated for all community members to acknowledge and follow.

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในบทบาทที่ท้าทายของพยาบาลชุมชนให้นำาไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีกระบวนการ
วิเคราะห์ทางเลือกไปสู่การสร้างนโยบายของชุมชนบนฐานข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวกับ
สุขภาพชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยผ่านเวทีประชาคมให้ตัดสินใจร่วมกัน
นำาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีปฏิทินการทำางานและติดตามประเมินผลร่วมกับภาคี
เครือข่ายสุขภาพชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาควิชาการในพื้นที่มาร่วมกันลงความคิดเห็น
สร้างข้อตกลงกำาหนดมาตรการให้คนในชุมชนทราบและยอมรับนำาไปสู่ปฏิบัติร่วมกัน

 Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
มิตกิตติ ร. การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : บทบาทที่ท้าทายของพยาบาลชุมชน;Community-Engaged Implementation of Public Healthcare Policies: A Challenging Role of Community Nurses. TJNC [Internet]. 2016 Nov. 2 [cited 2022 Dec. 4];31(3):26-3. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/70264

Issue

Section

บทความวิชาการ