ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย;Factors Related to Mild Cognitive Impairments in Elderly People in Chiang Rai Province

Authors

  • ปิยะภร ไพรสนธิ์ Mae Fah Luang University
  • พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน

Keywords:

ภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย, ปัจจัยส่วนบุคคล, การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน, ขั้นพื้นฐาน, การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันขั้นซับซ้อนโดยมีอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง, ผู้สูงอายุ, mild cognitive impairments (MCI), individual factors, basic activities of daily living

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัย: ศึกษาภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในผู้สูงอายุจังหวัด
เชียงราย การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย และ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ โรคเรื้อรัง
จำนวนยาที่รับประทาน และการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันกับภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย
ในผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย
การออกแบบการวิจัย: การวิจัยแบบพรรณนา
การดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย จำนวน 1,375 คน
เลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คัดเข้าที่กำหนดไว้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูล
ส่วนบุคคล แบบประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และแบบประเมินภาวะการรู้คิดบกพร่อง
เล็กน้อย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และ
พอยท์ไบซีเรียล
ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างมีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (MoCA < 25) จำนวน
1,108 คน (ร้อยละ 80.60) ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน (BADL) ได้ด้วยตนเอง
(ร้อยละ 98.30) ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันขั้นซับซ้อนโดยมีอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
(IADL) ได้ด้วยตนเอง(มากกว่าร้อยละ 82) ปัจจัยด้านเพศ อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ การดื่มแอลกอฮอล์ การปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันขั้นพื้นฐาน (BADL) และการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันขั้นซับซ้อน
โดยมีอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง (IADL) มีความสัมพันธ์กับการเกิด
ภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01
แต่ปัจจัยด้านการสูบบุหรี่ การเป็นโรคเรื้อรัง และจำนวนยาที่
รับประทานเป็นประจำไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย
ข้อเสนอแนะ: ตรวจคัดกรองภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในกลุ่มผู้สูงอายุ ศึกษา
ติดตามระยะยาว และหาวิธีการป้องกันหรือชะลอความเสื่อมของสภาพสมอง

Objective: To study mild cognitive impairments in elderly people
in Chiang Rai province, through their daily activities and through
the relationship between their mild cognitive impairment
conditions and their individual factors, namely, sexes, ages, education
levels, careers, incomes, alcohol consumption habits, smoking habits,
chronic diseases, amounts of medication and daily activities.
Design: Descriptive research.
Procedure: This study was conducted on a sample of 1,375 elderly people
in Chiang Rai province. The participants were selected based on
pre-specifed inclusion criteria. Data were collected using a personal
information questionnaire, a daily activity assessment
form and a mild cognitive impairment condition assessment form.
The data were analysed using descriptive statistics and
correlation analysis.
Results: From the study, 1,108 (80.60%) of the participants were
found to have mild cognitive impairments (MoCA < 25).
Out of these 1,108, nearly all (98.30%) were
capable of basic activities of daily living (BADL),
with more than 82% needing instrumental assistance for
their activities of daily living (IADL). A signifcant relationship
(0.01) was identifed between the participants’ mild cognitive
impairments and their sexes, ages, careers, education levels,
incomes, alcohol consumption, basic activities in daily
living (BADL) and instrument-assisted activities
in daily living (IADL). However, no signifcant relationship
was found between the participants’ mild cognitive impairments
and their smoking habits, chronic diseases and amounts of medication.
Recommendations: It is recommended that healthcare personnel
perform a screening test on elderly patients to identify signs
of mild cognitive impairment and prepare a long-term
follow-up programme to prevent or delay cerebral atrophy.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-06-08

How to Cite

1.
ไพรสนธิ์ ป, เชื้อเจ็ดตน พ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย;Factors Related to Mild Cognitive Impairments in Elderly People in Chiang Rai Province. TJNC [Internet]. 2017 Jun. 8 [cited 2022 Oct. 4];32(1):64-80. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/74070

Most read articles by the same author(s)