ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล

Authors

  • ณภัทรารัตน์ ขาวสอาด
  • มณี อาภานันทิกุล รองศาสตราจารย์ ดร.
  • พรรณวดี พุธวัฒนะ

Keywords:

ความสุข ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม นักศึกษาพยาบาล

Abstract

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความสุขของนักศึกษาพยาบาลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทุตยภูมิ

รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงบรรยาย

วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจำนวน 275 คน ได้จากการคัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิจากกลุ่มประชากรของโครงการรามาเข้มแข็ง: การพัฒนาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในนักศึกษาพยาบาล เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล รายได้ของครอบครัว ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา การรับรู้อาการทางกาย การรับรู้ความรู้สึกทางใจ ชั่วโมงการนอนหลับ ความรู้สึก มีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและความสุข วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์

ผลการวิจัย : ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( =11.204,p=.004 และ 7.104, p=.029 ตามลำดับ)

ส่วนรายได้ของครอบครัว ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา การรับรู้อาการทางกาย การรับรู้ความรู้สึกทางใจและชั่วโมงการนอนหลับไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล โดยนักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ร้อยละ 68.70 มีความสุขในระดับมาก ส่วนนักศึกษาร้อยละ 4.40 ระบุว่าตนเองมีความสุขน้อย

ข้อเสนอแนะ: สถาบันการศึกษาพยาบาลควรเห็นความสำคัญเรื่องความสุขของนักศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความสุขน้อย รวมทั้งควรจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและจัดระบบการสนับสนุนทางสังคมให้แก่นักศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและมีความสุขในชีวิต

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ขาวสอาด ณ, อาภานันทิกุล ม, พุธวัฒนะ พ. ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพยาบาล. TJNC [Internet]. 2013 Jun. 7 [cited 2022 Oct. 3];28(1):19-33. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/8849

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)