ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเจตคติต่อพฤติกรรมทางเพศ

Authors

  • วราภรณ์ บุญเชียง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วารุณี ฟองแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Keywords:

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์, เจตคติต่อพฤติกรรมทางเพศ, วัยรุ่นตอนต้น,

Abstract

บทคัดย่อ:
วัตถุประสงค์ของการวิจัย:
เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น

การออกแบบวิจัย: การสำรวจแบบภาคตัดขวาง

วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนอายุระหว่าง 10-14 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 แห่ง รวม 3,967 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามทางอินเทอร์เนต สำหรับวัยรุ่นตอนต้นซึ่งประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติทีแบบสองกลุ่มอิสระ

ผลการวิจัย: ค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของวัยรุ่นตอนต้นเท่ากับ 27.96 คะแนน (SD = 8.28) โดยวัยรุ่นเพศหญิงมีคะแนนความรู้เฉลี่ยสูงกว่าเด็กวัยรุ่นเพศชาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 สำหรับค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 99.53 (SD = 12.51) โดยเด็กวัยรุ่นเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศสูงกว่าเด็กวัยรุ่นเพศชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

ข้อเสนอแนะ: ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนและจุดแข็งด้านความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่นตอนต้น ซึ่งควรมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมความรู้ส่วนที่ขาด อีกทั้งควรมีการส่งเสริมความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศที่ดีอยู่แล้วให้ต่อเนื่องและยั่งยืน

วารสารสภาการพยาบาล 2556; 28(1) 124-137

คำสำคัญ: ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ เจตคติต่อพฤติกรรมทางเพศ วัยรุ่นตอนต้น

 

Early Adolescents’ Knowledge of HIV/AIDS and Attitudes towards

Sexual Behaviour

Waraporn Boonchieng Dr.P.H.
Wilawan Tuanrat M.Sc.
Warunee Fongkaew Ph.D.
Pimpaporn Klunklin, Ph.D.*

Abstract: Objective: To survey early adolescents’ knowledge of HIV/AIDS and attitudes towards sexual behaviour.

Research Type: Cross-sectional survey.

Research Procedure: The sample consisted of 3,967 students aged between 10 and 14 years, who were studying in elementary school levels 5 and 6 and junior high

school level 1 in 12 schools in the province of Chiang Mai. The instrument used for data collection was a set of three internet-based questionnaires for early adolescents:

(1) personal information questionnaire; (2) AIDS knowledge questionnaire; and (3) sexual behaviour attitude questionnaire. The data were analysed using descriptive

statistics, independent t-test, and Pear

Research Findings: The early adolescents’ average AIDS knowledge score was 27.96 points (SD = 8.28), with the female subjects outscoring the male by a statistically significant margin (p = .01). The subjects’ average sexual behaviour opinion score was 99.53 (SD = 12.51); again, the female adolescents outscored the male by a statisticallysignificant margin (p = .05).

Recommendations: The results have shown strengths and weaknesses of early adolescents with regard to their knowledge of AIDS and sexual behaviour opinions.

Addition of necessary aspects of AIDS-related information is recommended. Meanwhile, their positive attitudes towards sexual behaviour should be encouraged for continuous

and sustainable improvement of sex-related understanding.

Thai Journal of Nursing Council 2013; 28(1) 124-137

Keywords: knowledge of AIDS; attitudes towards sexual behaviour; early adole

 

Downloads

How to Cite

1.
บุญเชียง ว, เตือนราษฎร์ ว, ฟองแก้ว ว, กลั่นกลิ่น พ. ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเจตคติต่อพฤติกรรมทางเพศ. J Thai Nurse midwife Counc [Internet]. 2013 Jun. 7 [cited 2024 Apr. 19];28(1):124-37. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/9025