การศึกษาความสัมพันธ์ของความต้องการการดูแลแบบประคับประคองระหว่างผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอกับผู้ดูแล

Authors

  • ศุภศิริ เชียงตา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
  • วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อรพรรณ โตสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ภาวิน เกษกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

ความต้องการ, การดูแลแบบประคับประคอง, ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ, ผู้ดูแล, palliative care needs, head & neck cancer patients, caregivers

Abstract

Abstract
Objective: To examine head & neck cancer patients’ pre- and post-treatment
needs for palliative care and their relationship with their caregivers.
Design: Correlational descriptive research.
Methodology: The participants were 45 head & neck cancer patients and their
caregivers. The patients were hospitalised at a tertiary hospital in Bangkok. The research
instruments consisted of (i) a general information and illness history form; and (ii) a
palliative care problem-and-need questionnaire for the patients and their caregivers.


The data were analysed using descriptive statistics and Spearman Correlation Analysis.
Results: The study showed that the patients’ primary pre-treatment need was fnancial
support (22.2%), whilst their primary post-treatment need was disease-related information
(20%). Their caregivers, on the other hand, identifed palliative care assistance for the patients
as their primary need, both before and after treatment (15.6% and 11.1%, respectively).
A statically signifcant relationship was found between the patients’ and their caregivers’
overall pre- and post-treatment palliative care needs (rs = .47, rs = .46, p < .01).
Category-based analysis showed that both the patients’ and their caregivers’ primary
pre-treatment needs were signifcantly related, and they mainly concerned social and fnancial
support (rs = .36, p < .05, rs = .52, p < .01, respectively). After treatment, a statistically signifcant
relationship was also found between the patients’ and their caregivers’ needs, which mainly
concerned spiritual and fnancial support (rs = .34, p < .05, rs = .39, p < .01, respectively).
Recommendations: It is suggested that nurses play an active role in assessing
patients’ pre- and post-treatment problems and palliative care needs. This practice could
lead to more effective counselling and problem-solving approaches, which ultimately
could improve palliative care methods for head & neck cancer patients.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ศุภศิริ เชียงตา, ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อรพรรณ โตสิงห์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาวิน เกษกุล, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

References

1. Harrison LB, Sessions RB, Hong WK. Head and neck cancer: a multidisciplinary approach. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins;2009.

2. Department of Medicine Services Ministry of Public Health. Statistical report 2012: ICT-Ministry of Public Health;2013. (In Thai)

3. Murphy BA, Gilbert J. Oral cancers: supportive care issues. Periodontol 2000 2011;57(1):118-31.

4. Pauloski BR, Rademaker AW, Logemann JA, Lazarus CL, Newman L, Hamner A, et al. Swallow function and perception of dysphagia in patients with head and neck cancer. Head Neck 2002;24:555-65.

5. Bower WF, Vlantis AC, Chung TML, Cheung SKC, Bjordal K, van Hasselt CA. Quality of life in head and neck cancer patients after surgical resection: translation into Cantonese and validation of the EORTC QLQ-H& N35. ACta Oto-Laryngologica 2009;129(7): 779-85.

6. Zeller JL. High suicide risk found for patients with head and neck cancer. JAMA 2006;296(14):1716-7.

7. Ledeboer QC, van der Velden LA, De Boer MF, Feenstra L, Pruyn JF. Palliative care for head and neck cancer patients in general practice. Acta Otolaryngol 2006;126(9):975-80.

8. Bruera E, Hui D. Integrating supportive and palliative care in the trajectory of cancer: establishing goals and models of care. J Clin Oncol 2010;28(25):4013-7.

9. Given BA, Given CW, Sherwood PR. Family and caregiver needs over the course of the cancer trajectory. J Support Oncol 2012;10(2):57-64.

10. Ross S, Mosher C, Ronis-Tobin V, Hermele S, Ostroff J. Psychosocial adjustment of family caregivers of head and neck cancer surviors. Support Care Cancer 2010;18(2):171-8.

11. Baghi M, Wagenblast J, Hambek M, Radeloff A, Gstoettner W, Scherzed A, et al. Demands on caring relatives of head and neck cancer patients. Laryngoscope 2007;117(4):712-6.

12. Shelby RA, Taylor KL, Kerner JF, Coleman E, Blum D. The role of community-based and philanthropic organizatons in meeting cancer patient and caregiver needs. CA Cancer J Clin 2002;52(4):229-46.

13. Deshields TL, Applebaum AJ. The time is now: Assessing and addressing the needs of cancer caregivers. Cancer 2015;121:1344-6.

14. Roy C. The Roy adaptation model. 3rd ed. Upper Saddles River, NJ: Pearson; 2008.

15. Masters K. Nursing theories: a framework for professional practice. USA: Jones & Bartlett Learning; 2012.

16. Wolf FM, Cornell RG. Interpreting behavioral, biomedical, and psychological relationships in chronic disease from 2 x 2 tables using correlation. J Chronic Dis 1986;39(8):605-8.

17. Melzack R. The short-form Mcgill pain quesionnaire. Pain 1987;30(2):191-7.

18. Kitisomprayoonkul W, Klaphajone J, Kovindha A. Thai short-form McGill pain questionnaire. [Validation studies]. J Med Assoc Thai 2006;89(6):846-53.

19. Osse BHP, Vernooij-Dassen MJFJ, Schadé E, Grol RPTM. A practical instrument to explore patients’ needs in palliative care: The problems and needs in palliative care quesionnaire-short version. Palliat Med 2007;21(5):391-9.

20. Osse BHP, Vernooij-Dassen MJFJ, Schadé E, Grol RPTM. Problems experionced by the informal caregivers of cancer patients and their needs for support. Cancer Nurs 2006;29(5):378-88.

21. Rigoni L, Bruhn RF, De Cicco R, Kanda JL, Matos LL. Quality of life impairment in pateints with head and neck cancer and their caregivers: a comparative study. Braz J Otorhinolaryngol 2016;82(6):680-6.

22. Rogers SN, Harvey-Woodworth CN, Hare J, Leong P, Lowe D. Patients’ perception of the financial impact of head and neck cancer and the relationship to health related quality of life. Br J Oral Maxillofac Surg 2012; 50(5):410-6.

23. Millsopp L, Brandom L, Humphris G, Lowe D, Stat C, Rogers S. Facial appearance after operations for oral and oropharyngeal cancer: a comparison of casenotes and patient-completed questionnaire. Br J Oral Maxillofac Surg 2006;44(5):358-63.

24. Balfe M, O’ Brien K, Timmons A, Butow P, O’ Sullivan E, Gooberman-Hill R, et al. What factors are asssociated with posttraumatic growth in head and neck cancer carers?. Eur J Oncol Nurs 2016;21:31-7.

25. Luvira V, Srikha D, Pairojkul S. Community-based palliative care by volunteers: perceptions of village health volunteers in a community of Khon Kaen province. SMJ 2013;28(2):266-70. (In Thai)

26. Penner JL. Psychosocial care of patients with head and neck cancer. Semin Oncol Nurs 2009;25(3): 231-41.

27. Precious E, Haran S, Lowe D, Rogers SN. Head and neck cancer patients’ perspective of carer burden. Br J Oral Maxillofac Surg 2012;50(3):202-7.

28. Gozum S, Akçay D. Response to the needs of Turkish chemotherapy patients and their families. Cancer Nurs 2005;28(6):469-75.

29. Sukaseme S, Aphichato A, Chuapraphaisilp A. Quality of life in cancer patients receiving radiotherapy. Songklanagarind Journal of Nursing 1996;16(3): 9-26. (In Thai)

30. Clark D, Wright M, Bath P, Gatrell A. The international observatory on end of life care: a new research and development initiative in palliative care. Prog Palliat Care 2003;11(3):136-8.

Published

2017-08-31

How to Cite

1.
เชียงตา ศ, ฉันท์เรืองวณิชย์ ว, โตสิงห์ อ, เกษกุล ภ. การศึกษาความสัมพันธ์ของความต้องการการดูแลแบบประคับประคองระหว่างผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอกับผู้ดูแล. TJNC [Internet]. 2017 Aug. 31 [cited 2022 Dec. 3];32(2):31-48. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/90466