ปัจจัยทำนายการฟื้นตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงบริเวณขาตีบตัน ภายหลังการผ่าตัด โดยผ่านทางสานสวนหลอดเลือดแดง

Authors

  • รัชดาภรณ์ เรืองวิเศษ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
  • นภาพร วาณิชย์กุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล
  • สุพร ดนัยดุษฎีกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล
  • เกศศิริ วงษ์คงคำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล
  • คามิน ชินศักดิ์ชัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

การฟื้นตัว, หลังผ่าตัด, พฤติกรรมการดูแลตนเอง, การผ่าตัดโดยผ่านทาง สายสวนหลอดเลือดแดง, peripheral arterial occlusive disease, endovascular surgery, post-operative recuperation, self-care behaviour

Abstract

บทคัดย่อ:
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
: เพื่อศึกษาอำานาจในการทำนายของพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ข้อมูลที่ได้รับก่อนจำาหน่ายและระยะเวลาหลังผ่าตัดต่อการฟื้นตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดง
บริเวณขาตีบตันภายหลังผ่าตัดโดยผ่านทางสายสวนหลอดเลือดแดง
การออกแบบการวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงทำานาย
การดำาเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงบริเวณขาตีบตัน ภายหลัง
ผ่าตัดโดยผ่านทางสายสวนหลอดเลือดแดง จำนวน 77 คน มารับการติดตามรักษาที่หน่วยตรวจโรค
แผนกศัลยศาสตร์หลอดเลือดและหน่วยตรวจรักษาด้วยเครื่องมือพิเศษและติดตามผลโรงพยาบาล
ศิริราช ระหว่างเดือนมิถุนายน 2556 ถึงมิถุนายน 2557 เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่างง่าย
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพ แบบสอบถามพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง แบบสอบถามข้อมูลที่ได้รับก่อนจำาหน่ายและแบบสอบถามการฟื้นตัวหลังผ่าตัดโดย
ประเมินจากความสามารถในการเดิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติการถดถอยพหุคูณแบบเข้าพร้อมกัน
ผลการวิจัย: พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.4 มีการฟื้นตัวระยะหลังผ่าตัดอยู่ในระดับดี ร้อยละ
46.7 มีพฤติกรรมการดูแลตนเองดี ร้อยละ 53.2 ได้รับข้อมูลก่อนจำาหน่ายมาก การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณพบว่าพฤติกรรมการดูแลตนเองเป็นปัจจัยเพียงตัวเดียวที่สามารถทำานายการฟื้นตัวของ
ผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดได้ร้อยละ 20.4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (R2 = .204, F(3,73)= 6.253, p < 0.05)
ข้อเสนอแนะ: การมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีจะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวภายหลังผ่าตัด
ดังนั้นพยาบาลจึงควรพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง

Abstract:
Objective:
To study the power of self-care behaviour, pre-discharge records and
post-operative recovery to predict peripheral arterial occlusive disease patients’ recuperation after endovascular surgery.
Design: Predictive research.
Methodology: The subjects, selected by means of simple random sampling, were
77 peripheral arterial occlusive disease patients who had undergone endovascular surgery
and were receiving follow-up treatment at Siriraj Hospital’s Vascular Surgery and Special
Instrument and Follow-Up Clinic between June 2013 and June 2014. Data were collected
by means of (i) a personal and health information questionnaire; (ii) a self-care behaviour
questionnaire; (iii) a pre-discharge information questionnaire; and (iv) a walking-abilitybased post-operative recovery assessment questionnaire. The data were analysed in terms
of frequency, percentage, mean and standard deviation, using multiple regression analysis.
Results: The study found that 47.4% of the subjects recovered well after the surgery,
whilst 46.7% showed good self-care behaviour and 53.2% indicated that they had
received substantial information before their discharge. The multiple regression analysis
identifed self-care behaviour as the only signifcant predictive factor, in 20.4% of the
patients’ post-operative recuperation (R2 = .204, F(3,73) = 6.253, p < 0.05).
Recommendations: Good self-care behaviour is likely to contribute positively
to post-operative recuperation. Thus, nurses are advised to develop self-care programmes
and apply them to their patients.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Norgren L, Hiatt WR, Harris KA, Lammer J, Group TIW. TASC II section F on revascularization in PAD. J Endovasc Ther 2007;14(5):743-4.
2. Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, Nehler MR, Harris KA, Fowkes FG, et al. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II). J vasc surg 2007;45(Suppl S):S5-67.

3. Sritara P, Sritara C, Woodward M, Wangsuphachart S, Barzi F, Hengprasith B, et al. Prevalence and risk factors of peripheral arterial disease in a selected Thai population. Angiology 2007;58(5):572-8.

4. Wongkongkam K, Thosingha, O, Riegel B, Utriyaprasit K, Ruangsetakit C, Viwatwongkasem C. Factors influencing the presence of peripheral arterial disease among Thai patients with type-2 diabetes. Eur J Cardiovasc Nurs 2012;11(1):70-6.

5. Gandhi S, Weinberg I, Margey R, Jaff MR. Comprehensive medical management of peripheral arterial disease. Prog cardiovasc dis 2011;54(1):2-13.

6. Wongwanit C. Endovascular stent. In Siriwong P, Kasatesuwan P, Nimidvanich C, editors. Difficulty Surgery 35: Controversies and current concept in surgery. Bangkok: Chosit Publishing Company; 2550 p. 343-61. (In Thai)

7. Allaqaband S, Kirvaitis R, Jan F, Bajwa T. Endovascular treatment of peripheral vascular disease. Curr probl cardiol 2009;34(9):359-476.

8. Meleis AI. Transitional theory: middle range and situation-specific theories in nursing research and practice. New York: Springer Publishing Company; 2010.

9. Rollins KE, Coughlin PA. Functional outcomes following revascularization for critical limb ischaemia. Eur J Vasc Endovasc Surg 2012;43(4):420-5.

10. Killewich LA. Improving functional status and quality of life in elderly patients with peripheral arterial disease. J Am Coll Surg 2006;202(2):345-55.

11. Regensteiner JG, Steiner JF, Panzer RJ, Hiatt WR. Evaluation of walking impairment by questionnaire in patients with peripheral arterial disease. J Vasc Med and Biol 1990;2:142-52.

12. Wongkongkam K. Translation and validation of the Walking Impairment Questionnaire for peripheral arterial disease patients to Thai version. Journal of Nursing Science 2015;33(3): 4-17. (In Thai)

13. Mullen P, Van den Borne B, Breemhaar B. Implementing a surgery-patient education programe as routine practice: A study conducted in two Dutch hospital. Patient Educ Couns 2000;41:223-4.

14. Thangrod R, Kimpee S, Thosingha O, Ruangsetakit C. Factors Predicting Health Status in Patients after Infrainguinal Bypass. Journal of Nursing Science 2010;28(4): 46 - 54. (In Thai)

15. Wann-Hansson C, Rahm Hallberg I, Klevsgard R, Andersson E. The long-term experience of living with peripheral arterial disease and the recovery following revascularization: A qualitative study. Int j nurs stud 2008;45(4):552-61.

16. Marso SP, Hiatt WR. Peripheral arterial disease in patients with diabetes. J Am Coll Cardiol 2006;47(5): 921-9.

17. Dormandy JA, Rutherford RB. Management of peripheral arterial disease (PAD). TASC Working Group. TransAtlantic Inter-Society Concensus (TASC). J Vasc Surg 2000; 31:S1.

18. Polit DF. Beck CT. Multivariate statistics. In Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012. p. 442.

19. Anderson JL, Halperin JL, Albert NM, Bozkurt B, Brindis RG, Curtis LH, et al. Management of patients with peripheral artery disease (compilation of 2005 and 2011 ACCF/AHA guideline recommendations): a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2013;127(13): 1425-43.

20. Mutirangura P, Ruangsetakit C, Wongwanit C, Sermsathanasawadi N, Chinsakchai K. Atherosclerosis Obliterans of the Lower Extremities in Thai Patients. J Med Assoc Thai 2006;89 (10): 1612-620.

21. Landry GJ. Functional outcome of critical limb ischemia. J Vas Surg 2007; 45:141A-48A.

22. Bo E, Hisdal J, Cvancarova M, Stranden E, Jorgensen JJ, Sandbek G, Grotta OJ. Twelve-month follow-up of supervised exercise after percutaneous transluminal angioplasty for intermittent claudication: A randomised clinical trial. Int J Environ Res Public Health 2013; 10: 5998–6014.

23. Hirsch AT, Haskal CZJ, Hertzer NR, Bakal CW, Creager MA, Halperin JL, et al. ACC/AHA 2005 Practice guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic). J Am Coll Cardiol 2006;47(6): e1-e192.

Published

2017-08-31

How to Cite

1.
เรืองวิเศษ ร, วาณิชย์กุล น, ดนัยดุษฎีกุล ส, วงษ์คงคำ เ, ชินศักดิ์ชัย ค. ปัจจัยทำนายการฟื้นตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงบริเวณขาตีบตัน ภายหลังการผ่าตัด โดยผ่านทางสานสวนหลอดเลือดแดง. TJNC [Internet]. 2017 Aug. 31 [cited 2022 Aug. 8];32(2):79-94. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/91220

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>