นวัตกรรมการพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้โรคปอดอักเสบที่ได้รับยาพ่นแบบฝอยละอองโดยมีครอบครัว เป็นศูนย์กลาง:กรณีศึกษา

Authors

  • สุจิตรา เอิบอาบ

Keywords:

กรณีศึกษา การพ่นยาแบบฝอยละออง การดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ นวัตกรรมการพยาบาล, case study, small-volume nebuliser, family-centred care, child pneumonia patients, nursing innovation

Abstract

 

 abstract

Pneumonia is a lower respiratory tract infectious disease most commonly found
in Thai infants and children aged up to 5 years. One of the most commonly prescribed
medications is a small-volume nebuliser, which relieves bronchospasm. In addition to
medication, family-centred care plays an important role in enhancing multi-dimensional
care quality for this group of patients, responding to their physical, psychological and
psychosocial needs.
This article aims at presenting a nursing innovation designed to enhance caregiving
quality for child pneumonia patients treated with a small-volume nebuliser. By applying
the family-centred care approach, this case study adjusted caregiving strategies to ft
individual patients’ needs, taking 4 main factors into consideration, namely, each family’s
strength, differences between families, individualism and needs for caregiving cooperation
support. The study was conducted in 4 steps, which may be abbreviated as EFFE: (1)
Empowerment; (2) Family-professional collaboration and participation; (3) Family
as a leader and for self-monitoring; and (4) Evaluation of the caregiving method.
The trial revealed a signifcant increase in the patients’ families’ knowledge,
skills, participation and satisfaction in response to this innovative family-centred
caregiving model. In addition, the child patients cooperated better and more willingly,
and displayed improved respiratory response.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Walsh BK, Czervinske MP, DiBlasi RM. Perinatal and pediatric respiratory care. 3rd ed. St. Louis, MO: Saunders Elsevier; 2010.

2. Walsh BK. Neonatal and pediatric respiratory care. 4th ed. St. Louis, MO: Elsevier; 2015.

3. Wyka KA, Mathews PJ, Rutkowski JA. Foundationsof respiratory care. 2nd ed. Clifton Park, NY: DelmarCengage Learning; 2012.

4. Whitaker KB, Eberle PG, Trujillo L. Comprehensiveperinatal and pediatric respiratory care. 4th ed. Stamford,CT: Cengage Learning; 2015.

5. Gardenhire DS. Rau’s respiratory care pharmacology.8th ed. St. Louis, MO: Elsevier Mosby; 2012.

6. Erb-arb S, Leevirat S. Effects of computer-assistedinstruction for aerosol administration therapy in childrenon nurses’ knowledge and medication management skills and on children’s respiratory response. Thai JournalNursing Council. 2014;29(4):105-20. (In Thai)

7. Bowden VR, Greenberg CS. Pediatric nursingprocedures. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams& Wilkins; 2012.

8. Hockenberry MJ, Wilson D. Wong’s nursing care of infants and children. 10th ed. St. Louis, MO: Mosby Elsevier; 2015.

9. Shields L, Zhou H, Pratt J, Taylor M, Hunter J, PascoeE. Family-centred care for hospitalised children aged 0-12 years. Cochrane Database Syst Rev. 2012(10):DOI: 101002/14651858 CD004811pub3.

10. Muangchana C. Factors associated with diagnosis of bacterial pneumonia in children of Northern Thailand.Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2009; 40(3):563-9.

11. Pratheepamornkull T RW, Samransamruajkit R, Poovorawan Y. Causative agents of severe communityacquired viral pneumonia among children in EasternThailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2015;46(4):650-6.

12. Bastani F, Abadi TA, Haghani H. Effect of family-centered care on improving parental satisfaction and reducing readmission among premature infants: a randomized controlled trial. J Clin Diagn Res. 2015; 9(1):SC04-8.

13. Arango P. Family-centered care. Acad Pediatr. 2011;11(2):97-9.

14. Harrison TM. Family-centered pediatric nursing care: state of the science. J Pediatr Nurs. 2010;25(5): 335-43.

15. Kuhlthau KA, Bloom S, Van Cleave J, Knapp AA, Romm D, Klatka K, et al. Evidence for family-centeredcare for children with special health care needs:a systematic review. Acad Pediatr. 2011;11(2): 136-43.

16. Kuntharos S, Prasopkittikun T, Wichiencharoen K, Staworn D. Effects of family-centered care on self-efficacy in participatory involvement in child care and satisfaction of mothers in PICU. Thai Journal of Nursing Research. 2007;11(3):203-13.

17. Rostami F, Hassan STS, Yaghmai F, Ismaeil SB, Suandi TB. Effects of family-centered care on the satisfaction of parents of children hospitalized in pediatric wards in a pediatric ward in Chaloos in 2012. Electron Physician. 2015;7(2):1078-84.

18. Cooper LG, Gooding JS, Gallagher J, Sternesky L, Ledsky R, Berns SD. Impact of a family-centered care initiative on NICU care, staff and families. J Perinat. 2007;27:S32-S7.

19. Vichyanond P, Veskitkul J, Rienmanee N, Pacharn P, Jirapongsananuruk O, Visitsunthorn N. Developmentof the Siriraj clinical asthma score. Asian Pac J AllergyImmunol. 2013;31(3):210-6.

Downloads

Published

2017-08-31

How to Cite

1.
เอิบอาบ ส. นวัตกรรมการพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้โรคปอดอักเสบที่ได้รับยาพ่นแบบฝอยละอองโดยมีครอบครัว เป็นศูนย์กลาง:กรณีศึกษา. TJNC [Internet]. 2017 Aug. 31 [cited 2022 Dec. 4];32(2):5-16. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/97890

Issue

Section

บทความวิชาการ