วิทยาสารทันตสาธารณสุข
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1-2 มกราคม - ธันวาคม 2548

Published: 26-12-2005

A Case Study: Management of High Fluoride Content in Community Water Supply through School Setting.

วรศักดิ์ ธันรุ่งโรจน์, คลฤดี แก้วสวาท, พเยาว์ อิศรพันธุ์

9-14

The situation of the child caretakers' behaviors which related to dental caries in pre-school children in year 2004.

บุบผา ศรีสุดา, สุรางค์ สุภาวดี, ไตรโรจน์ สีละศิธร, เชษฐพฤนท์ พรหมมา

29-39

A survey of toothbrushes in Thailand 2004.

สุวิภา อนันต์ธนสวัสดิ์, วิกุล วิสาลเสสถ์, มัลลิกา ตัณฑลเวศม์, นนทินี ตั้งเจริญดี, จิตรา เสงี่ยมเฉย

40-50

Fluoride content of bottled water in Thailand in 2005.

นนทินี ตั้งเจริญดี, วิกุล วิสาลเสสถ์, โกวิศ เรียบเรียง, จิตรา เสงี่ยมเฉย

51-60

Fluoride contents in green tea beverages available in Bangkok.

ยุทธนา ปัญญางาม, พรศรี ปฏิมานเกษม, ระวีวรรณ ปัญญางาม

61-72

Volume 10 Number 1-2 January - December 2005

กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

1-78