วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563

ผู้แต่ง

  • วารสารโรคเอดส์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บทคัดย่อ

วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563

  • ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวี เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน โดยไม่รังเกียจในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
    ภรกต สูฝน
  • การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
    สัจพงษ์ โชคคติวัฒน์, ดวงฤดี วรชิณ
  • การพัฒนาและทวนสอบชุดตรวจหาการติดเชื้อ Chlamydia trachomatis ด้วยวิธี in-house real-time PCR ที่คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
    บุศรา บำรุงศักดิ์, ศิวิมล ภูมินิยม, รุ่งนภา เหลืองประสิทธิ์

เผยแพร่แล้ว

2020-03-30