ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (2020): วารสารโรคเอดส์ ปีที่32 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563

					ดู ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (2020): วารสารโรคเอดส์ ปีที่32 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563

วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563

- ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ดา้ นเอชไอวี เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน โดยไม่รังเกียจในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
ภรกต สูฝน 

- การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลเจริญศิลป์

สัจพงษ์ โชคคติวัฒน์, ดวงฤดี วรชิณ

- การพัฒนาและทวนสอบชุดตรวจหาการติดเชื้อ Chlamydia trachomatis ด้วยวิธี in-house real-time PCR ที่คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

บุศรา บำรุงศักดิ์, ศิวิมล ภูมินิยม, รุ่งนภา เหลืองประสิทธิ์

 

เผยแพร่แล้ว: 2020-01-24

ฉบับเต็ม