วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563

ผู้แต่ง

  • วารสารโรคเอดส์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คำสำคัญ:

เชื้อหนองใน, โรคหนองใน, การดื้อยา, การเฝ้าระวัง, แนวทางปฏิบัติที่ดี, การขับเคลื่อนงาน, ยุติปัญหาเอดส์, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, ผู้ป่วยเอดส์, ยาต้านไวรัส

บทคัดย่อ

วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563

  • ความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ N. gonorrhoeae ในปี พ.ศ. 2555-2561 
    ปริศนา บัวสกุล, พงศธร แสงประเสริฐ, รสพร กิตติเยาวมาลย์
  • แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนงานเพื่อยุติปัญหาเอดส์ จังหวัดกำแพงเพชร 
    ชัยทัต ปัททุม, ราตรี โพธิ์ระวัช, สายรุ้ง จันทรประสาท, น้าทิพย์ ชูชัย
  • ปัจจัยที่มีผลตอการเข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ โรงพยาบาลตรัง
    นันทพงศ์ พงศ์สุวรรณ

เผยแพร่แล้ว

2020-06-30