นิพนธ์ต้นฉบับวารสารโรคเอดส์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน ก.พ. - พ.ค. 63

- ความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ N. gonorrhoeae ในปี พ.ศ. 2555-2561 
- แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนงานเพื่อยุติปัญหาเอดส์ จังหวัดกำแพงเพชร 
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ โรงพยาบาลตรัง

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-30

แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนงานเพื่อยุติปัญหาเอดส์ จังหวัดกำแพงเพชร

ชัยทัต ปัททุม, ราตรี โพธิ์ระวัช, สายรุ้ง จันทรประสาท, น้ำทิพย์ ชูชัย

54-67