ผลการจัดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด ภายใต้นโยบายลดอันตรายจากยาเสพติด

ผู้แต่ง

  • จุฑามาศ มากกุญชร กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

DOI:

https://doi.org/10.14456/taj.2021.7

คำสำคัญ:

บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี, ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด, การลดอันตรายจากยาเสพติด

บทคัดย่อ

          ผลการจัดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด ภายใต้นโยบายลดอันตรายจากยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการจัดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้เสพติดด้วยวิธีฉีดภายใต้นโยบายลดอันตรายจากยาเสพติด ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและเก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม 4 กลุ่ม ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและภาคประชาสังคมที่ให้บริการกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด รวมจำนวน 37 คน จากการศึกษาผลการจัดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี มีการจัดบริการใน 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การให้ความรู้ พบว่า ชุดความรู้ในการให้คำแนะนำของภาครัฐและภาคประชาสังคมยังมีความแตกต่างกันในประเด็นเนื้อหาและยังไม่มีสื่อความรู้สำหรับผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (2) การให้คำปรึกษา และตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ มีการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ แต่ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม และระหว่างภาครัฐด้วยกัน (3) การสนับสนุนให้ใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาด มีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายที่ยังไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน รวมทั้งทัศนคติและความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ และ (4) การสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัย มีการดำเนินงานได้ทุกหน่วยงาน ทั้งนี้พบว่า ข้อจำกัดหรือปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการ คือ เนื้อหาชุดความรู้ สื่อ และช่องทางเผยแพร่ข้อมูลไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การสนับสนุนการใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาดยังผิดกฎหมาย รวมถึงทัศนคติเชิงลบและช่องว่างในการดำเนินงานร่วมกันของบุคลากรด้านสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การจัดบริการนี้ควรมีการสร้างทัศนคติ ความเข้าใจ และความร่วมมือในทุกระดับ และมีการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการและการดูแลรักษาผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดอย่างครอบคลุมรอบด้าน รวมทั้งการแก้ไขข้อกฎหมายในประเด็นการสนับสนุนให้ใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาด

References

Apisak Wittayanookulluk, Monthinee Vasantiuppapokakorn, Suchada Jiamsiri, Lisa Kanthamala, Nutchanart Kaeodumkoeng, Chanatda Tungwongjulaniam, et al. Guidelines for the organization of clean needle and syringe service among users of injectable narcotics Under the concept of reducing the harm from drug use. 1st edition. Bangkok: Radiation Co., Ltd.(TH); 2017. (in Thai)

National Force Center for Combating Drugs. Guidelines for harm reduction from drug use (Harm Reduction) among injectable drug users. Order of the National Center for the Power of the Land Overcome Drugs No. 1/2014 (TH). [cited 2014 Feb 7]. (in Thai)

National Narcotics Control Center. Guidelines for the implementation of harm reduction from drugs (Harm Reduction). Order of the National Center for Drug Prevention and Suppression No. 2/2017. [cited 2017 Feb 17]. (in Thai)

Pornthip Khemngern, Dusita Puengsamran, Thanapol Chaiprateep. Global AIDS Monitoring report 2018 (GAM report 2018). 1st edition. Bangkok: NC Concept Co., Ltd.; 2018. (in Thai)

Taweesap Sirapraphasiri, Pornthip Khemngern, Orratai Rhucharoenpornpanich, Siriporn Monyarit. 2017 Progress Prevention and Solution Report. 1st edition, Bangkok: Six One Seven Co., Ltd (TH).; 2017. (in Thai)

Khlang Phanthumetha. Evaluation of the Zip Model Project (CIPP Model) [Internet]. [cited 2018 Jan 10]. Available from: https://silo.tips/download/cipp-model (in Thai)

Ministry of Public Health. Order of action on rehabilitation and reduction of harm from drug use Ministry of Public Health, fiscal year 2017, No. Sor Thor 0228.13 / Wor 354 (TH). [cited 2016 May 31]. (in Thai)

Office of Public Health Administration, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. Standard Operating Procedure Ministry of Public Health, Thailand. Nonthaburi: 2017. (in Thai)

Aungkoon Pattrakorn, Yaowaret Nakayothinsakul, Sasithorn Khunnatham, Saranya Chavanit, Juthamat Makkunchorn, Patchareeya Kitchom, et al. Guidelines for Harm Reduction. 1st edition. Akharapon Kurusastra, editor. Samutsakorn: Born To Be Publishing Company Limited (TH); 2017. (in Thai)

Department of Medical Services. Affairs hereby submit a formal memorandum of understanding on the reduction of drug harm from drugs. No. SorThor 0313/1939. [cited 2017 Aug 10]. (in Thai)

Office of the Council of State. Drug Addiction Rehabilitation Act B.E. 2002. Government Gazette, Volume 119 / Part 96 Kor / Page 26/30 September 2002. (in Thai)

Office of the Council of State. Memorandum of the Council of State on the announcement of drug use harm reduction policy to prevent the spread of HIV infection. (Completion issue at 663/2011); 2011. (in Thai)

Qian H. Z., Schumacher J. E, Chen H. T and Ruan Y. H. Injection drug use and HIV/AIDS in China: Review of current situation, prevention and policy implications. Harm Reduction Journal 2006.

Dany Karmila, Pande Putu Januraga, Ni Wayan Septarini. Barriers for people who inject drug (PWID) to access voluntary counselling and testing (VCT) at the health centres in East Lombok. Public Health and Preventive Medicine Archive (PHPMA) 2017; 5(1): 24-27 DOI: 10.15562/phpma.v5i1.37.

Jirawut Lipipan, Thanee Vorapatr, Pratan Wattanavanish. The Harm Reduction of The Narcotic Drug Offenses Measures Applied Around The World. Suthiparithat Journal. 2020; 34 (110): 201-215.

Kostyantyn Dumchev, Yana Sazonova, Pavlo Smyrnov, Olga Cheshun, Oksana Pashchuk, Tetiana Saliuk, et al. Operationalizing the HIV prevention cascade for PWID using the integrated bio-behavioural survey data from Ukraine. Journal of the international AIDS society 2020; https://doi.org/10.1002/jia2.25509.

Preechaya Nakfon. Evaluation of the Implementation of Harm Reduction Policy for Injection Drug User. Journal of Politics and Governance. 2016; 6(2): 394-412.

Azim T., Hussein N., Kelly R. Effectiveness of harm reduction programmes for injecting drug users in Dhaka city. Harm Reduction Journal 2005; 2:22 DOI:10.1186/1477-7517-2-22.

Worapol Nunun. Harm reduction and Demand reduction strategies for solving drug problems in Thailand. Community Health Development Quarterly Khon Kaen University. 2013; 1(3): 1-16.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-05-27