การพัฒนาชุดกิจกรรมการอบรมตามหลักการ GE-TICA เรื่อง โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ผู้แต่ง

  • ทนงศรี ภูริศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

DOI:

https://doi.org/10.14456/taj.2021.8

คำสำคัญ:

ชุดกิจกรรมการอบรม, โรคเอดส์, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการอบรมตามหลักการ GE-TICA เรื่อง โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 2) ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการอบรม และ3) ประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอบรม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ จำนวน 93 คน ใช้การวิจัยแบบกึ่งทดลอง จำนวน 2 กลุ่ม เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการอบรมตามหลักการ GE-TICA เรื่อง โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2) แบบทดสอบความรู้เรื่องเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3) แบบสอบถามทัศนคติต่อพฤติกรรมทางเพศ 4) แบบสอบถามความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมลดความเสี่ยงทางเพศ และแบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอบรม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 85, 94, 92 และ 92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า E1/E2 และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า การทดลองกับกลุ่มที่ 1 ชุดกิจกรรมการอบรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ 81.81/88.96 และกลุ่มที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.63/85.53 จากการทดลองทั้งสองกลุ่ม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย ความรู้เรื่อง เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทัศนคติต่อพฤติกรรมทางเพศ และความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมลดความเสี่ยงทางเพศหลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลอง และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มที่ 1 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการอบรมร้อยละ 82.65 และกลุ่มที่ 2 ร้อยละ 81.74

References

Nuchanart Kaewdamkeng, Chitra Onom, Siriporn Phiyayothai, Juthamat Makkunchorn, Phatsaya Mooklimat, Sirikul Chaicharoen, et al. HIV & STIs Literacy. 1st edition. Nuchanart Kaewdamkeng, editor. Nonthaburi: Division of AIDS and STIs, Department of Disease Control, Ministry of Public Health; 2020. (in Thai)

HIV INFO HUB. Estimated proportion of new HIV infections among adults and children [Internet]. [cited 2021 April 1]. Available from: https://hivhub.ddc.moph.go.th/epidemic.php (in Thai)

Siriporn Monyarit. Situation of the 5 main sexually transmitted diseases in youth of Thailand for the fiscal year. 2014-2018 [Internet]. [cited 2021 Apr. 1]. Available from: https://ddc.moph.go.th/uploads/publish/10060202005070 53840.pdf (in Thai)

Niramon Pansuwan. Sexually transmitted infections. In: Thitipong Yingyong, editor. Annual Epidemic Surveillance Report 2019. Nonthaburi: Division of Epidemiology, Department of Disease Control; 2019. p. 169-174. (in Thai)

Eske J. What are the chances of contracting HIV? [Internet]. 2020 [cited 2021 Apr. 28]. Available from: https://www.medicalnewstoday.com/articles/chances-of-getting-hiv

Surveillance System for Epidemiology, AIDS, Tuberculosis and Sexually Transmitted Diseases Development Group, Bureau of Epidemiology. Report of behavioral surveillance associated with HIV infection Thailand Student Group 2018. Bangkok: Graphic and Design Publishing House (TH); 2019. (in Thai)

Thanongsri Poorisri. Knowledge, attitudes and risky sexual behavior of students and guidelines for the prevention and correction of sexual behavior Of the Institute of Physical Education Phetchabun Campus. Phetchabun: Faculty of Education Institute of Physical Education Phetchabun Campus; 2018. (in Thai)

Thaweesap Sirapraphasiri, Staff of the National AIDS Management Center, Editor. National Strategy on AIDS Control 2017-2030. Bangkok: NC Concept Co., Ltd.(TH); 2560. (in Thai)

Sumet Ongwandee, Cheewanan Lertpiriyasuwat, Angkana Charoenwattanachokchai, Montinee Vasantiuppapokakorn, Pensri Sawadcharoenying, Tumneab Sungwanprakaisang, et al. Chapter 3 Guarding System Beware of aids Sexually transmitted diseases and tuberculosis. In: Thanarak Pripapat, Saowapak Hinnjoy, Kuan Ung Chusak, Papanit Sawongtho, Athicha Wongkhamma, editor. Bangkok: Heize Co., Ltd.(TH); 2014. p. 49-60. (in Thai)

Ministry of Education. Basic Education Core Curriculum, B.E. 2008. 3rd edition. Bangkok: Publishing House of Agricultural Cooperatives of Thailand Limited (TH); 2008. (in Thai)

Institute of Physical Education, Phetchabun Campus. Bachelor of Education Program (5 years) in Physical Education (Curriculum revised 2013). Phetchabun: Institute of Physical Education, Phetchabun Campus; 2013. p.231. (in Thai)

Thanongsri Phoorisri. Development of AIDS and Sex Education Learning Management Model to Prevent HIV Infection in Mathayom 2 students. [dissertation]. Bangkok: Srinakarinthrawirot University; 2015. 295 p. (in Thai)

Chaba Keethong. The development of sex education training course through cooperative learning technique of undergraduate students at Institute of Physical Education. [dissertation]. Bangkok: Srinakharinwirot University; 2016. 236 p. (in Thai)

Ladda Jitwattanaphet, Suphattra Chuakiat, Kamonrat Buakhiao. Guide to teaching sex education to prevent pregnancy that is not ready and HIV infection for high school students. Bangkok: The Planned Parenthood Association of Thailand under the Patronage of Her Royal Highness the Princess Mother; [date unknown]. (in Thai)

Marsiglia FF, Jacobs BL, Nieri T, Smith SJ, Salamone D, Booth J. Effects of an undergraduate HIV/AIDS course on students’ HIV risk. J HIV AIDS Soc Serv. 2013 January 1; 12(2): 172-189.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-05-27