การวิเคราะห์ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Main Article Content

สามารถ พันธ์เพชร

บทคัดย่อ

          การพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ โดยเครื่องมือ Data-driven Continuous for Quality Improvement (DQI) ถือเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพข้อมูล และสามารถนำผลการวิเคราะห์ข้อมูล ไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการในหน่วยบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อการเตรียมความพร้อม ในการขยายพื้นที่การดำเนินงานให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพข้อมูล โดยเฉพาะปัจจัยความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


          วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรที่รับผิดชอบงานโรคเอดส์ของหน่วยบริการสุขภาพที่ใช้เครื่องมือ DQI ใน 4 จังหวัดของประเทศไทย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและใช้สถิติเชิงอนุมานในการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้านปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เป็นต้น โดยใช้ independent t-test


          ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ด้าน
(ด้านซอฟต์แวร์ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูล) มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันด้านความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลในพื้นที่ (p-value <0.05) นอกจากนี้ พบว่า องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์ มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันต่อการลดระยะเวลาในการดำเนินงาน และองค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์ และด้านบุคลากร มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันด้านการนำเครื่องมือ DQI ไปสู่ปฏิบัติในหน่วยงาน ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นถึงสำคัญของการเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยกำหนดความสำเร็จที่สำคัญต่อความยั่งยืนของการดำเนินงานในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการวางแผนการขยายการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

UNAIDS. 90-90-90 An ambitious treatment target to help end the AIDS epidemic. [Internet]. [cited 2021 Jul 3]. Available from https://www.unaids.org

National Committee for the Prevention and Response to AIDS. Thailand National Strategy to End AIDS 2017-2030. Bangkok: the National AIDS Management Center (TH); 2017. (in Thai)

National Monitoring and Evaluation Unit. 2018 Thailand Progress Report. [Internet]. [cited 2021 Jul 1]. Available from https://hivhub.ddc.moph.go.th/report.php (in Thai)

Division of AIDS and STIs. Guideline of using the DQI tool in health care facilities for HIV care services improvement. 1st ed. Nonthaburi; 2020. (in Thai)

Thararin Chaieurponsukh. Factors affecting the success of the quality accounting firm in THAILAND. [master’s thesis]. [Bangkok]: Sripatum University; 2018. (in Thai)

Poravee Khiewvichit, Viroj Jadesadalug. Information technology availability and development of information technology competency affecting operational effectiveness through potential of application in operations of staff in the office of the permanent secretary, ministry of tourism and sports. Veridian E-Journal, Silpakorn University. 2018; 11(2): 781-91.

Pornchai Chanyagorn, Bundid Kungwan narongkun. ICT Readiness Assessment Model for Public and Private Organizations in Developing Country. International Journal of Information and Education Technology. 2011; 1(2): 99-106.

Panicha Tiyawat, Poomporn Thamsatitdej. Critical success factors of agile software development in Thai insurance industry. [master’ thesis]. [Bangkok]: Mahidol University; 2020. (in Thai)

Setia MS. Methodology Series Module 3: Cross-sectional Studies Maninder Singh Setia. Indian J Dermatol. 2016; 61(3): 261-4.

Pisit Tuntavanitch, Phana Jindasri. The Real Meaning of IOC. JEM-MSU. 2018; 24(2): 3-12.

Conbach, L. Joseph. Essential of psychology and education. New York: Mc-Graw Hill; 1984.

Mehta CR. The exact analysis of contingency tables in medical research. Stat Methods Med Res. 1994; 3(2): 135-56. doi: 10.1177/096228029400300203. PMID: 7952429.

Division of AIDS and STIs. Implementation of HIV prevention and the AIDS response. [Internet]. [cited 2021 Jul 1]. Available from https://hivhub.ddc.moph.go.th/dashboard/national.php (in Thai)

Suchunya A. Data quality assessment on HIV treatment of the health care unit to the planning of ending AIDS. Nonthaburi: Division of AIDS and STIs; 2020. (in Thai)

Samart Punpetch. The result of improving the quality of the hospital information system to promote efficient planning of HIV/AIDS programs in Thailand. [Internet]. [cited 2021 Aug 20]. Available from https://ddc.moph.go.th/das/journal_detail.php?publish=11688 (in Thai)

Maher K, Klimas N, Fletcher MA, Cohen V, Maggio CM, Triplett J et al. Disease Progression, Adherence, and Response to Protease Inhibitor Therapy for HIV Infection in an Urban Veterans Affairs Medical Center. JAIDS. 1999; 22: 358-363.

Division of AIDS and STIs. Quality Coach for HIV. [Internet]. [cited 2021 Aug 1]. Available from https://ddc.moph.go.th/das/forecast_detail.php?publish=9715&deptcode=das (in Thai)

Siriwat Pleanbangyang. Effectiveness in Using Information Technology for Working of Local Administration Organization Officials Case Study: Amphoe Phutthamonthon. Veridian E-Journal, Silpakorn University. 2015; 8(3): 1051-62.

Sathaporn Saengsupho, Somkid Kaewtip. Applied Information Technology in Community Economy: A Case Study of The Financial Institution of The Community, Chiangmai Province. [Internet]. [cited 2021 Aug 3]. Available from http://webpac.library.mju.ac.th :8080/mm/fulltext/research/2558/sathaporn_saengsupho_2557/fulltext.pdf (in Thai)

Ickovics, Jeannette R. Meade, Christina S. Adherence to antiretroviral therapy among patients with HIV: a critical link between behavioral and biomedical sciences. JAIDS. 2002; 31: 98-102