การให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ภายหลังเข้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2 ปี

Main Article Content

ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน
สุธิดา วรโชติธนัน
ชญาภา ไตรวิชญ์สกุล
วาสนา นิ่มวรพันธ์ุ
กฤตยา โยธาประเสริฐ
จิตรา อ่อนน้อม

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย