การให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ภายหลังเข้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2 ปี

ผู้แต่ง

  • ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  • สุธิดา วรโชติธนัน สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  • ชญาภา ไตรวิชญ์สกุล สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  • วาสนา นิ่มวรพันธ์ุ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  • กฤตยา โยธาประเสริฐ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  • จิตรา อ่อนน้อม สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คำสำคัญ:

ระบบประกันสุขภาพแห่งขาติ, การดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอ็ชไอวี/เอดส์

บทคัดย่อ

-

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-21