วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555

เผยแพร่แล้ว: 2021-07-21

การให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ภายหลังเข้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2 ปี

ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน, สุธิดา วรโชติธนัน, ชญาภา ไตรวิชญ์สกุล, วาสนา นิ่มวรพันธ์ุ, กฤตยา โยธาประเสริฐ, จิตรา อ่อนน้อม

9-21