บทบาทหน้าที่ของกลุ่มทางสังคมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี กรณีศึกษา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

Main Article Content

วรรณี จิ๋วปัญญา
จุฑามาศ มากกุญชร
นันทิพัฒชน์ ทัดศรีพีรดล

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทหน้าที่ของกลุ่มทางสังคมในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 2) ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ และ3) ศึกษาบทบาทหน้าที่ของกลุ่มทางสังคมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจแบบตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 345 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ


          ผลการศึกษาพบว่า 1) บทบาทหน้าที่ของกลุ่มทางสังคมในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บทบาทด้านการป้องกัน รองลงมา บทบาทด้านการฟื้นฟู บทบาทด้านการพัฒนา และบทบาทด้านการแก้ไข 2) คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวม อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมา ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านร่างกาย และ 3) บทบาทหน้าที่ของกลุ่มทางสังคมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า บทบาทด้านการป้องกัน และบทบาทด้านการพัฒนา มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี สามารถเขียนเป็นสมการ ได้ดังนี้ Y (คุณภาพชีวิต) = 3.228+0.105 (บทบาทด้านการป้องกัน) +0.175 (บทบาทด้านการพัฒนา) ข้อเสนอแนะ ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ควรส่งเสริมในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีร่วมกันหลายฝ่ายทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน ครอบครัว ชุมชน และผู้ติดเชื้อ เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Division of AIDS and STIs. State of HIV Epidemic in Thailand in 2021 [Internet]. 2022 [Cited 2022 Sep 13]. Available from: https://hivhub.ddc.moph.go.th/Download/RRTTR/Factsheet_HIV_2564_TH.pdf

Division of AIDS and STIs. Snapshot (Zone 3) [Internet]. 2022 [Cited 2022 Sep 13]. Available from: https://hivhub.ddc.moph.go.th/dashboard/zone.php

Nantapong Pongsuwan. Factors affecting admission to antiretroviral therapy in HIV-infected people rew aids patients Trang hospital. Thai AIDS Journal. 2020;32(2):68-78. (In Thai)

Muanprae Boonlorm. Factors associated with primary hypertension in HIV-infected patients on Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) at a District Hospital of Phuket. Reg 11 med J. 2019;33(2):27-40. (In Thai)

Supamas Wangmee. The metabolic syndrome in patients infected HIV who receive HAART. Reg 11 med J. 2019;33(3):389-402. (In Thai)

Sutkanung Na Ranong. Quality of life predictors of people living with HIV/AIDS in Huai Yot Hospital, Trang Province. Thai AIDS Journal. 2021 May;33(2):58-72. (In Thai)

Taro Yamane. Statistics: An Introductory Analysis. 3rd Ed. New York: Harper and Row; 1973. 1130 p.

Nongluck Empradit, Natthee Chitsawang. Roles of social worker and social services for AIDS patients and asymptomatic HIV infection cases. [Thesis]. Bangkok: Thammasat University; 1990. 118p. (In Thai)

Punpaporn Tuancharoensri. The role of social workers in preparing psychiatric patients in homeless protection centers for social reintegration. [Independent Study]. Bangkok: Thammasat University; 2020. 154p. (In Thai)

Phra Kraisit Manavirayo. Role of Social Worker in Helping HIV Infected Persons. AJMBU. 2020 Dec;17(2):40-51. (In Thai)

Sasipimol Kaenmuang. Factors Affecting Operating Roles of Licensed Social Workers according to Social Work Professions Act B.E. 2556 (2013). RJPJ. 2020;14(35):104-20. (In Thai)

Department of Disease Control. Regulations for project preparation of NGOs. 2nd ed. Bangkok: Department of Disease Control; 2021. (In Thai)

Pratheep Duangngam, Wallapa kochapakdee, Bhunyabhadh Chaimay. Level of quality of life and Factors Effecting Quality of Life among HIV Infected and AIDS Patients Received Antiretroviral Drugs in Community Hospitals, Trang Province. Thaksin University Journal. 2012;15(3):217-26. (In Thai)

Pramjit Tunboonyuen. Quality of life predictors of people living with HIV/AIDS in Ban Bueng district, Chon Buri province. [Master’s thesis]. Chon Buri: Burapha University; 2013. 129p. (In Thai)

Nonglek Kunawaradisai, Nittaya Dawnvongyad, Kitima Wannathong, Natthamon Moonsrikaew, Somphop Thaiyanan. Quality of Life of HIV Infected and AIDS Patients in Ubon Ratchathani. Isan J Pharm Sci, IJPS. 2016 Aug 8;12(2):21-32. (In Thai)

Nuttaporn Leenwiphat, Thawarat Khotphuwiang. Quality of life among people living with HIV received antiretroviral drugs in Khon Kaen province. Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen. 2021;27(1):1-11. (In Thai)