การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยารุนแรงหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ในสถาบันบำราศนราดูร: กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • ปิยะวดี สุมาลัย สถาบันบำราศนราดูร

DOI:

https://doi.org/10.14456/taj.2023.6

คำสำคัญ:

วัณโรค, การพยาบาล, เชื้อดื้อยารุนแรงหลายขนาน

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยารุนแรงหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ในสถาบันบำราศนราดูร ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยารุนแรงหลายขนานชนิดรุนแรงมากให้บุคลากรพยาบาล และเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว โดยนำการประเมินแบบแผนสุขภาพของ Gordon มาใช้ในการประเมินอาการผู้ป่วย ใช้แบบประเมินภาวะโภชนาการ (Nutrition Alert Form, NAF) และแบบประเมินวางแผนบั้นปลายชีวิต จากการศึกษาผู้ป่วยรายนี้จึงได้การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ดังนี้ (1) การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค (2) การสอบสวนโรคหรือการหาผู้สัมผัสร่วมบ้าน (3) การกำกับการรับประทานยาอย่างเข้มข้นและมีคุณภาพ (4) การติดตามประเมินผลข้างเคียงของยาที่ผู้ป่วยได้รับ (5) การดูแลภาวะโภชนาการ (6) การดูแลแบบประคับประคอง และ (7) การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคม การรักษาวัณโรคดื้อยารุนแรงหลายขนานชนิดรุนแรงมาก นอกจากที่จะต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างยาวนานและอาศัยความร่วมมือในการดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพแล้ว ควรดำเนินการให้ผู้ป่วยมีวินัยในการรับประทานยาให้ได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอตามแนวทางการรักษา

References

World Health Organization. Global tuberculosis report 2022 [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2022 [cited 2023 Mar 1]. Available from: https://www.who.int/teams/ global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022

Bureau of Information, Office of the Permanent Secretary. The Ministry of Public Health joins hands with the World Health Organization Review and expedite tuberculosis control according to the National Tuberculosis Work Plan [Internet]. Nonthaburi: Bureau of Information; 2022 [cited 2023 Mar 1]. Available from: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/174820 (in Thai)

Bureau of Tuberculosis. Report on the situation and surveillance of tuberculosis in Thailand [Internet]. Bangkok: Bureau of Tuberculosis; 2021 [cited 2023 Mar 1]. Available from: https://www.tbthailand.org/download/form/รายงานสถานการณ์วัณโรคเดือนมีนาคม.pdf (in Thai)

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Tuberculosis situation [Internet]. Nonthaburi: Department of Disease Control; 2023 [cited 2023 Mar 1]. Available from: https://ddc.moph.go.th/disease_detail.php?d=105 (in Thai)

Sangsayan P, Chuchottaworn C, Sawanpunyalert N. Guidelines for the diagnosis and treatment of tuberculosis patients in Thailand. Bangkok: Beyond Company Enterprise Co., Ltd.; 2018. (in Thai)

Bureau of Tuberculosis, Department of Disease Control. Extensively drug-resistant tuberculosis control guidelines under the Communicable Diseases Act B.E. 2558. Bangkok: Publisher of Graphic Letters and Design; 2018. (in Thai)

Bureau of Tuberculosis, Department of Disease Control. Guideline for programmatic management of drug-resistant tuberculosis. Bangkok: Printing House of the Agricultural Cooperatives Association of Thailand; 2015. (in Thai)

Law Center, Department of Disease Control. Communicable Diseases Act B.E. 2558. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House; 2015. (in Thai)

Bureau of Tuberculosis, Department of Disease Control. Guidelines for the prevention and control of very severe multidrug-resistant tuberculosis under the communicable diseases Act B.E. 2558. Bangkok: Publisher of Graphic Letters and Design; 2019. (in Thai)

Bureau of Tuberculosis, Department of Disease Control. Guidelines for combination tuberculosis and AIDS 2017. Bangkok: JS Printing; 2017. (in Thai)

Gordon M. Nursing Diagnosis: Process and application. 3rd Ed. United States: Mosby; 1994.

Jitwattanarat K, Tosanguan K, Chankaew U. Nutrition screening and assessment tools. Nonthaburi: Health Technology and Policy Assessment Program; 2013. (in Thai)

Bang Duan Hospital, Samut Prakan. End-of-life planning assessment form. Samutprakarn: Bang Duan Hospital; 2018. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-29