ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

					ดู ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

กรณีศึกษา
- การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยารุนแรงหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ในสถาบันบำราศนราดูร: กรณีศึกษา
นิพนธ์ต้นฉบับ
- การพัฒนาขั้นตอนการศึกษาการใช้งานชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองสำหรับประกอบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย
- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศ
- การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคซิฟิลิสในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ในโรงพยาบาลศูนย์ระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564
บทความฟื้นวิชา
- การป้องกันและควบคุมวัณโรคในเรือนจำ

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-29

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

บทความฟื้นวิชา