การป้องกันและควบคุมวัณโรคในเรือนจำ

ผู้แต่ง

  • ปรมัติ ศักดิ์แสน กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  • ปรเมษฐ์ อินทร์สุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

DOI:

https://doi.org/10.14456/taj.2023.10

คำสำคัญ:

วัณโรค, การป้องกันและควบคุม, เรือนจำ

บทคัดย่อ

อุบัติการณ์วัณโรคในเรือนจำมีอัตราการเกิดระหว่าง 10 และ 100 เท่า ซึ่งสูงกว่าประชาชนทั่วไป   ทำให้มีความจำเป็นที่ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ในเรือนจำมีการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายและรวดเร็ว เนื่องจากข้อจำกัดด้านโครงสร้าง ความแออัด การระบายอากาศไม่ดี หลักการสำคัญในการป้องกันและควบคุมวัณโรคในเรือนจำคือการคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขัง ประกอบด้วย การค้นหาแบบคัดกรองตั้งแต่ผู้ต้องขังเข้าในเรือนจำโดยใช้แบบคัดกรองอาการ การเอกซเรย์ทรวงอก และการคัดกรองค้นหาโดยอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ และการตรวจแบบตั้งรับที่สถานพยาบาลเรือนจำ วิธีการเหล่านี้ช่วยให้ผู้ต้องขังที่มีอาการสงสัยวัณโรคได้รับการวินิจฉัยที่รวดเร็วและได้รักษาทันที ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในการจัดการควบคุมวัณโรคในเรือนจำที่ดี การคัดกรองและวินิจฉัยโดยใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการเอกซเรย์ทรวงอก การทดสอบทางอณูชีววิทยา การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ การดูแลรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความฉบับนี้ เพื่อศึกษาบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมวัณโรคในเรือนจำในการดูแลผู้ต้องขัง ประกอบด้วย สถานการณ์วัณโรคในเรือนจำ รูปแบบการควบคุมและป้องกันวัณโรคในเรือนจำ ความก้าวหน้าของการวินิจฉัยวัณโรคในเรือนจำ การเปรียบเทียบรูปแบบการควบคุมและป้องกันวัณโรคในเรือนจำ และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในเรือนจำ ซึ่งจะเป็นความรู้ในการดำเนินงานและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ

References

World Health Organization. Global tuberculosis report 2019. Geneva: World Health Organization; 2019.

World Health Organization. WHO global lists of high burden countries for TB, multidrug/rifampicin-resistant TB (MDR/RR-TB) and TB/HIV, 2021-2025. Geneva: World Health Organization; 2021.

Uplekar M, Weil D, Lonnroth K, Jaramillo E, Lienhardt C, Dias HM, et al. WHO's new end TB strategy. Lancet. 2015:385(9979):1799-1801.

Aerts A, Hauer B, Wanlin M, Veen J. Tuberculosis and tuberculosis control in European prisons. Int J Tuberc Lung Dis. 2006;10(11):1215-23.

Stewart RJ, Raz KM, Burns SP, Kammerer JS, Haddad MB, Silk BJ, et al. Tuberculosis outbreaks in state prisons, United States, 2011-2019. Am J Public Health. 2022;112(8):1170-79.

Dara M, Acosta CD. Tuberculosis prevention and control in prisons: do we know enough? Int J Tuberc Lung Dis. 2014;18(7):758-9.

Sequera VG, Aguirre S, Estigarribia G, Cellamare M, Croda J, Andrews JR, et al. Increased incarceration rates drive growing tuberculosis burden in prisons and jeopardize overall tuberculosis control in Paraguay. Sci Rep. 2020;10(1):21247.

Moazen B, Assari S, Neuhann F, Stöver H. The guidelines on infection control in prisons need revising. Lancet. 2019;394(10195):301-2.

Enggist S, Møller L, Udesen C. Prisons and health [Internet]. Denmark: WHO Regional Office for Europe; 2009 [cited 28 February 2023]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/128603/9789289050593-eng.pdf?sequence=3%20%20Image?%20Yes

Vorashang J, Saksaen P, Kamolwat P. Factors associated with causes of death in patient with tuberculosis in prisons. Thai journal of tuberculosis chest diseases and critical care [Internet]. 2022 [cited 2023 Feb 26];41(1):8-17. Available from: https://thaichest.files.wordpress.com/2022/04/art_41_1.pdf?fbclid=IwAR0kvKMOaVZwajBkx3SPv-P0MBJiaxXir- (in Thai)

World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 2: screening-systematic screening for tuberculosis disease. Geneva: World Health Organization; 2021.

Jittimanee S, Namonta A, Charuenporn C. Systematic TB screening using WHO radiograph categorisation and care outcomes. Int J Tuberc Lung Dis. 2022;26(5):419-25.

Ayala G, Garay J, Aragon M, Decroo T, Zachariah R. Trends in tuberculosis notification and treatment outcomes in prisons: a country-wide assessment in El Salvador from 2009–2014. Rev Panam Salud Publica. 2016; 39(1): 38-43.

Vries G, Commandeur S, Erkens C, Haddad W, Jansen N, Kouw P, et al. Towards selective tuberculosis screening of people in prison in a low-incidence country. Eur Respir J. 2020;55(4):1902209.

Leung CC, Chan CK, Tam CM, Yew WW, Kam KM, Au KF, et al. Chest radiograph screening for tuberculosis in a Hong Kong prison. Int J Tuberc Lung Dis.2005;9(6):627-32.

Sanchez A, Massari V, Gerhardt G, Espinola AB, Siriwardana M, Camacho LAB, et al. X ray screening at entry and systematic screening for the control of tuberculosis in a highly endemic prison. BMC Public Health.2013;13:983.

Kamolwat P. Heads of government committee, Department of Disease Control, No. 10/2019 [Internet]. Nonthaburi: Department of Disease Control; 2019 [cited 2023 July 18]. Available from: https://convoke.ddc.moph.go.th/Docx_upload/รายงานผลการดำเนินงาน_กองวัณโรค.pdf (in Thai)

Placeres AF, de Almeida Soares D, Delpino FM, Moura HSD, Scholze AR, Santos MAD, et al. Epidemiology of TB in prisoners: a metanalysis of the prevalence of active and latent TB. BMC Infectious Diseases. 2023;23(1):20.

Walter KS, Martinez L, Arakaki-Sanchez D, Sequera VG, Sanabria GE, Cohen T, et al. The escalating tuberculosis crisis in central and South American prisons. Lancet. 2021;397(10284):1591-6.

Altice FL, Azbel L, Stone J, Brooks-Pollock E, Smirnov P, Dvoriak S, et al. The perfect storm: incarceration and the high-risk environment per- perpetuating transmission of HIV, hepatitis C virus, and tuberculosis in Eastern Europe and Central Asia. Lancet. 2016;388(10050):1228-48.

Digital Government Development Agency. The Statistic report of prisoners in Thailand [Internet]. Bangkok: Digital Government Development Agency; 2022 [cited 2023 Feb 28]. Available from: https://data.go.th/hr/dataset/stat (in Thai)

Bureau of Tuberculosis, Department of Disease Control. Thailand operational plan to end tuberculosis 2017-2021 [Internet]. Bangkok: Division of Tuberculosis; 2022 [cited 2023 Feb 28]. Available from: https://www.tbthailand.org/download/Manual/Thailand%20Operational%20Plan%20To%20End%20%20TB_2017_2021.pdf

Bureau of Tuberculosis, Department of Disease Control. Systematic screening for active TB and drug-resistant TB. Bangkok: Aksorn graphic and design publishing limited partnership; 2018. (in Thai)

Thanyawinichkul S, Yolabute R. The sensitivity of the tuberculosis verbal screening tool for the prisoners in Uttaradit jail. Lanna Public Health Journal. 2010;6(3):360-370. (in Thai)

Imduang K, Sophawang N, Choolue T. Model of screening TB in prison in health service region 11. Journal of Disease Prevention and Control: DPC. 2 Phitsanulok. 2018;5(3):1-14. (in Thai)

Saksaen P, Tuanrat W, Aungwattana S. Factors related to infectious disease surveillance of prisoner health volunteers. Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute [Internet]. 2022 [cited 2023 Feb 26];16(2):13-24. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/242722/174373 (in Thai)

Churchyard GJ, Fielding K, Roux S, Corbett EL, Chaisson RC, De Cock KM, et al. Twelve-monthly versus six-monthly radiological screening for active case-finding of tuberculosis: a randomized controlled trial. Thorax. 2011;66(2):134-9.

World Health Organization. Chest radiography in tuberculosis detection: summary of current recommendations and guidance on programmatic approaches. Geneva: World health organization; 2016.

Murphy K, Habib SS, Zaidi SMA, Khowaja S, Khan A, Melendez J, et al. Computer aided detection of tuberculosis on chest radiographs: An evaluation of the CAD4TB v6 system. Sci Rep. 2020;10(1):5492. doi: 10.1038/s41598-020-62148-y

Pande T, Cohen C, Pai M, Ahmad Khan F. Computer-aided detection of pulmonary tuberculosis on digital chest radiographs: A systematic review. Int J Tuberc Lung Dis. 2016;20(9):1226-30.

Division of Health Administration, Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health. Guidelines for the development of a public health service system for prison inmates. Samut Sakhon: Born to be Publishing; 2019. (in Thai)

Bureau of Tuberculosis, Department of Disease Control. Enhancing capacity of volunteer peer educators for the uptake of tuberculosis screening in Thai prisons. Bangkok: Aksorn graphic and design publishing limited partnership; 2018. (in Thai)

Bureau of Tuberculosis Department of Disease Control. National tuberculosis control programme guideline, Thailand 2021. Bangkok: Aksorn Graphic and Design Publishing; 2021. (in Thai)

Sareebot T. Advances in biomedical technology for tuberculosis diagnosis. Christian University Journal. 2014;20(2):205-13. (in Thai)

National Health Security Office. Practical guidelines for claiming expenses for public health services the fiscal year 2022. Bangkok: Sahamitr Printing & Publishing; 2022. (in Thai)

Dara M, Grzemska M, Kimerling ME, Reyes H, Zagorskiy A. Guidelines for control of tuberculosis in prisons. Washington DC: United States Agency for International Development; 2009.

World Health Organization. Systematic screening for active tuberculosis: principles and recommendations. Geneva: World Health Organization; 2013.

Shargie EB, Morkve O, Lindtjorn B. Tuberculosis case-finding through a village outreach programme in a rural setting in southern Ethiopia: community randomized trial. Bulletin of the World Health Organization. 2006;84:112-9.

Moyo S, Cox HS, Hughes J, Daniels J, Synman L, Azevedo VD, et al. Loss from treatment for drug resistant tuberculosis: risk factors and patient outcomes in a community-based program in Khayelitsha, South Africa. PLOS One. 2015;10(3):e0118919.

De Almeida Crispim J, Arroyo LH, Zamboni Berra T, Lima Dos Santos F, Limirio Souza LL, Alves YM, et al. Risk factors associated with drug-resistant tuberculosis in prisons in Sao Paulo State, Brazil (2006-2016). J Infect Dev Ctries. 2021;15(11):1661-9.

Division of Tuberculosis, Department of Disease Control. Assessment for quality of tuberculosis prevention and care in prison: QTBP. Bangkok: Aksorn Graphic and Design Publishing; 2020. (in Thai)

Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Guidelines for prevention and infection control in hospitals. Bangkok: Aksorn Graphic and Design Publishing; 2020. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-29