เกี่ยวกับวารสาร

วารสารโภชนบำบัด ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2567

 

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารโภชนบําบัด เป็นวารสารของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดําและทางเดินอาหาร แห่งประเทศไทย ตีพิมพ์ออนไลน์ปีละ 2 ฉบับ (เริ่มต้นตั้งแต่ฉบับที่ 1/67) โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

 • เผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการแก่บุคลากรทางสาธารณสุขที่มีความสนใจด้านโภชนาการ

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านโภชนาการ ของแพทย์ 
เภสัชกร พยาบาล นักกําหนดอาหาร นักโภชนาการ 

 • ส่งเสริมให้สมาชิกของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดําและทางเดินอาหารแห่งประเทศ
ไทยมีการศึกษาต่อเนื่อง และพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบัน 


Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

Types of articles (ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์) 

 • บทความวิจัย (research article)
 • แนวทางเวชปฏิบัติ (guidelines)
 • บทความทบทวนวิชาการ (review article)
 • บทความพิเศษ  (special article)
 • บทความสั้น (brief communication)
 • รายงานกรณีผู้ป่วยที่น่าสนใจ (interesting case) 

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป Thai JPEN วารสารโภชนบำบัดตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้

 • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
 • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Publisher (เจ้าของวารสาร)

 • สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย (The Society of Parenteral and Enteral Nutrition of Thailand)

ช่องทางการสมัครสมาชิกสมาคม

https://www.spent.or.th/member/

 

Article page charge (ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความ)

Thai JPEN วารสารโภชนบำบัด ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการพิจารณาและตีพิมพ์บทความ