ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม-มิถุนายน 2566
					ดู ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม-มิถุนายน 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-06-29

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

Print ISSN: 2697-4479