กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา                         พ.ท.หญิง พญ. สิรกานต์ เตชะวณิช     โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

หัวหน้าบรรณาธิการ       ผศ.นพ.สรวิเชษฐ์  รัตนชัยวงศ์                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขานุการ                      สมิทธิ โชติศรีลือชา                            โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

กรรมการบรรณาธิการ  รศ.พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย       มหาวิทยาลัยมหิดล

                                       ผศ. นพ.กุลพงษ์  ชัยนาม                     มหาวิทยาลัยมหิดล

                                       ผศ. นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                       นพ.จรัสพงศ์ เอื้ออริยะพานิชกุล           โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

                                       ผศ. ภญ. ดร.ทิพวรรณ  ศิริเฑียรทอง   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                       ภญ.นลินี อิ่มเอิบสิน                            โรงพยาบาลรามาธิบดี

                                       พว.ธีราพร  ชมภูแสง                          โรงพยาบาลราชวิถี

                                       พว.สุวิชชา ดาวิไล                            โรงพยาบาลศิริราช

                                      วรัญญา เตชะสุขถาวร                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                      ปทิตตา ส่งศิริ                                     โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

                                      ดร.กษมา วงษ์ประชุม                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                      ดร.เฉลิมพร  นามโยธา                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                      ธีรวัฒน์ ขันหนองโพธิ์                       โรงพยาบาลศรีนครินทร์