กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา                        ผศ.นพ.สรวิเชษฐ์  รัตนชัยวงศ์                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวหน้าบรรณาธิการ     ผศ. นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองบรรณาธิการ           ผศ. ภญ. ดร.ทิพวรรณ  ศิริเฑียรทอง     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                       รศ. นพ.กุลพงษ์  ชัยนาม                        มหาวิทยาลัยมหิดล

                                       ดร.นพ.ชายธง ชูเรืองสุข                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เลขานุการ                     นายสมิทธิ โชติศรีลือชา                           โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

กรรมการบรรณาธิการ  พญ.ชณิตา อุณหพิพัฒพงศ์                    โรงพยาบาลขอนแก่น

                                       นพ. จรัสพงศ์ เอื้ออริยะพานิชกุล             โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

                                       พว.ธีราพร  ชมภูแสง                              โรงพยาบาลราชวิถี

                                      ผศ. ดร. ภญ.ดาราพร รุ้งพราย                มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                      ภญ.นลินี อิ่มเอิบสิน                               โรงพยาบาลรามาธิบดี

                                      ดร.เฉลิมพร  นามโยธา                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                      นางสาววรัญญา เตชะสุขถาวร                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                      นางสาวปทิตตา ส่งศิริ                           โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

                                      ดร.กษมา วงษ์ประชุม                           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                      นายธีรวัฒน์ ขันหนองโพธิ์                     โรงพยาบาลศรีนครินทร์