ติดต่อ

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารโภชนาการ ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ผู้รับผิดชอบหลัก

Sornwichate Rattanachaiwong
บรรณาธิการวารสาร
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ +66(0)87 030 5301

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Kanokoon Ruenpetch
เบอร์โทรศัพท์ +66(0)87 030 5301