การคัดกรองภาวะโภชนาการในโรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้แต่ง

  • อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์ งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วนะพร ทองโฉม ฝ่ายโภชนการ คณะแพทยศาสตร์ โรงยาบาลรามาธิบดี
  • จริยา บุญภัทรรักษา ฝ่ายโภชนการ คณะแพทยศาสตร์ โรงยาบาลรามาธิบดี

บทคัดย่อ

Not available

References

1. Ordonez AM, Madalozzo Schieferdecker ME, Cestonaro T, Nato JC, Ligocki Campos. Nutritional status influences the length of stay and clinical outcomes in hospitalized patients in internal medicine wards. Nutr Hosp. 2013;28:1313-20.
2. Barker LA, Gout BS, Crowe TC. Hospital Malnutrition: Prevalence, Identification and Impact on Patients
and the Healthcare System. Int J Environ Res Public Health. 2011;8:514-527.
3. Tanphaichitr V, Kulaponge S, Komindr S. Assessment of nutrition status in adult hospitalized patients. Nutr Metab. 1980;24:23-31.
4. Komindr S, Tangsermwong T, Janepanish P. Simplified malnutrition tool for Thai patients. Asia Pac J Clin Nutr. 2013;22(4):516-521.
5. Kondrlip J, Allison SP, Elia M, Vellas B, Plauth M. ESPEN Guidelines for Nutrition Screening 2002. Clinical Nutrition. 2003;22(4):415-21.
6. Mueller C, Compher C. A.S.P.E.N. Clinical Guidelines Nutrition Screening, Assessment, and Intervention in Adults. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2011;35(1):16-24.
7. De Jong F.I.C.R.S, Kruizenga H.M. The influence of dysphagia on nutritional status. B-ENT. 2008;10:3-6.
8. Phillipson TJ, Snider JT, Lakdawalla DN, Stryckman B, Goldman DP. Impact of Oral Nutritional Supplementation on Hospital Outcomes. Am J Manag Care. 2013;19(2):121-8.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-26

ฉบับ

บท

บทความทบทวนวิชาการ