บทบาทของอาหารที่มี FODMAPs ต่ำกับปัญหาท้องเสียในโรงพยาบาล

ผู้แต่ง

  • อุษณีย์ ยะตินันท์ หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ

No available

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bleichner G, Thomas O, Sollet JP. Diarrhea in intensive care: diagnosis and treatment. Int J Antimicrob Ag. 1993;3:33-48.

Luft VC, Beghetto MG, De Mello ED, Polanczyk CA. Role of enteral nutrition in the incidence of diarrhea among hospitalized adult patients. Nutrition. 2008;24:

-35.

Halmos EP. Role of FODMAP content in enteral nutrition- associated diarrhea. Gastroenterol Hepatol. 2013; Suppl. 4: 25-8.

ประณิธิ หงสประภาส. บทที่ 9 การให้โภชนบำบัดทางทางเดินอาหาร [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; [เข้าถึงเมื่อ 1 มิ.ย. 2559]. เข้าถึงจาก: http://med.md.kku.ac.th/site_data/mykku_med/701000016/resume/Chap9EN_concept.pdf

McClave SA, Taylor BE, Martindale RG, et al. Guidelines for the provision and assessment of nutrition support therapy in the adult critically ill patient: Society

of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). J Parenter Enteral Nutr. 2016;40(2):159- 211.

Barrett JS, Gibson PR. Fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols (FODMAPs) and nonallergic food intolerance: FODMAPs or food chemicals? Therap Adv Gastroenterol. 2012;5:261-268.

Muir JG, Shepherd SJ, Barrett JS, Mitchell SB, Rose R, Rosella O, Yao CK, Halmos EP, Biesiekierski JR, Gibson PR. Manipulating Dietary Intake of Poorly Absorbed and Fermentable Short-Chain Carbohydrates (FODMAPs). In: Cho SS, Almeida N, editors. Dietary Fiber and Health. New York: CRC Press; 2012:197-208.

Shepherd SJ, Lomer MC, Gibson PR. Short-chain carbohydrates and functional gastrointestinal disorders. Am J Gastroenterol. 2013;108:707-17.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29

ฉบับ

บท

บทความทบทวนวิชาการ