แนวทางการประเมินคัดกรองภาวะทุโภชนาการ: จากวันวาน...ถึง...วันนี้...สู่...มิติใหม่

ผู้แต่ง

  • วิบูลย์ ตระกูลฮุน หน่วยโภชนบำบัด กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  • บุชชา พราหมณสุทธิ์ หน่วยโภชนบำบัด กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

บทคัดย่อ

No available

References

Detsky AS, et al. What is subjective global assessment : a of nutrition status ? JPEN. 1987;11:8-14.

Baker JP, Detsky AS, et al. Nutrition assessment : a comparisons of clinical judgment and objective measurements. NEJM. 1988;306:969-73.

Kondrup J, et al. Nutritional risk screening (NRS 2002): a new method based on an analysis of controlled clinical trials. Clin Nutr. 2003;22(3):321-36.

Kruizenga HM, Seidell JC, de Vet HC, Wierdsma NJ, van Bokhorst-de van der Schueren MA: Development and validation of a hospital screening tool for malnutrition: the short nutritional assessment questionnaire (SNAQ). Clin Nutr. 2005;24(1):75-82.

Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. 2009.

Charles Mueller. Nutrition Screening, Assessment, and Intervention in Adults. ASPEN Clinical Guidelines. JPEN. January 2011. p. 16-24.

Hammond KA. Intake: Analysis of the diet. In: Charney P, et al. Overview of Nutrition Diagnosis and Intervention in Krause: Food and the Nutrition Care Process

by L. Kathleen Mahan et al. ELSEVIER, 13th edition, 2012. p.131-43; p. 253-60.

White JV, Guenter P, Jensen G, Malone A, Schofield M. Consensus statement of the Academy of Nutrition and Dietetics/American Society for Parenteral and Enteral Nutrition: characteristics recommended for the identification and documentation of adult malnutrition (undernutrition). J Acad Nutr Diet. 2012, 112(5):730-8.

Ainsley Malone, Cynthia Hamilton. The Academy of Nutrition and Dietetics/The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition Consensus Malnutrition

Characteristics: Application in Practice. Nutr Clin Pract. 2013;28:639-50.

จิตะพันธ์กุล เจน, สารสิน กิตติโพวานนท์. Comparative study : BNT vs SGA on Nutrition Screening and Assessment in surgical patients. นำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน, การประชุมวิชาการประจำปี รพ.ภูมิพล อดุลยเดช; 2545 (2002).

จารยะพันธุ์ รหัท, เกตุ ชูพันธ์. The Prevalence of Malnutrition in Surgical Patients in Bhumibol Adulyadej Hospital. นำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน, การประชุมวิชาการประจำปี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช; 2549.

วิทยา ศรีดามา, วิบูลย์ ตระกูลฮุน. การวินิจฉัยภาวะ malnutrition. แนวทางการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียน ของ สปสช. 2553;1:191-217

ศิริกัญญา สมศรี. การศึกษาวิจัยความชุกของภาวะทุโภชนาการผู้ป่วยใน-มะเร็งนรีเวช (Prevalence of malnutrition in Gynae-oncologic Inpatients in BAH 2010. แพทย์ประจำบ้าน กองสูตินรีกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช; 2010.

Pibul Kamonrut, et al. MD. Nutrition Assessment for 200 Surgical patients by BNT and SGA. Faculty of Medicine, Vachira Hospital. The Thai Journal of Surgery

;32:45-8.

อัจฉรา จันแก้ว. การประเมินภาวะทุพโภชนาการเพื่อการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ โดยการใช้แบบประเมิน BNT เปรียบเทียบกันแบบประเมิน PG-SGA ในผู้ป่วยทางศัลยกรรม. (Nutrition Status evaluation by Bhumibol Nutrition triage (BNT) compare with Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) in Surgical Patients at Bhumibol Adulyadej Hospital) การศึกษาวิจัยเพื่อสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2553-2556.

van Bokhorst-de van der Schueren MA, Guaitoli PR, Jansma EP, de Vet HC. Nutrition screening tools: does one size fit all ? A systematic review of screening tools for the hospital setting. Clin Nutr. 2014,33(1):39-58.

กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ และคณะ. รายงานวิจัย การพัฒนาเครื่องมือการคัดกรอง และประเมินภาวะความเสี่ยงด้านโภชนาการในโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับคนไทย. 2015.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29

ฉบับ

บท

บทความทบทวนวิชาการ